Uudised ja teated

« Tagasi

16.03.2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 5 Mõisakülas Papimetsa kinnistu detailplaneeringu mittekehtestamine

Kiili Vallavalitsuse 19.06.2012 korraldusega nr 254 algatati Mõisakülas Papimetsa kinnistu detailplaneering. Planeeringuala asub Kiili valla põhjapoolses osas Mõisaküla külas Rae valla piiri lähedal hõredalt asustatud alal, Tallinna ringteest ca 750 m kaugusel. Papimetsa kinnistu (pindalaga 13,25 ha) sihtotstarve on hetkel maatulundusmaa. Detailplaneeringuga kavandatakse antud juhul uut tihehoonestusega elamugruppi 13,25 ha suurusele alale (millest praegu on 12,84 ha metsamaad ja 0,41 ha veealust maad (kraavid)). Detailplaneeringuga on ette nähtud moodustada 3 krunti – 1 elamumaa (84 463 m2), 1 üldmaa (26939m2), 1 transpordimaa 4/6 (21 051 m2). Elamumaa krundile nähakse ette 5 hoonet – korterelamud ja ridaelamud, ehitisealuse pinnaga kokku 9625 m2. Maa-alast 60% moodustab ridaelamumaa, 40% korruselamumaa. Maksimaalne korterite arv on ette nähtud kuni 85 ja maksimaalne ridaelamubokside arv kuni 24. Planeeringus on ette nähtud 2 eraldi kortermaja ja 3 kortermaja kombineerituna ridaelamuga.

PlanS § 9 lg 7 sätestab, et detailplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut. Üldplaneeringu seletuskirja p 2.1.1 sätestab, et detailplaneering koostatakse üldjuhul saavutamaks üldplaneeringuga kavandatu elluviimist, kuid sellega võib põhjendatud vajaduse korral taotleda ka üldplaneeringu osalist muutmist. Papimetsa kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks on rajada uus korter- ja ridaelamutega tiheasustusala väljapoole kompaktse asutusega ala ehk hajaastusse. See rikub nii „väljastpoolt sissepoole" printsiipi kui ka printsiipi, mille kohaselt tiheasustuslik ehitamine peaks toimuma olemasolevatel või üldplaneeringu järgi perspektiivsetel tiheasustusaladel, mitte külasüdamikest oluliselt eemal metsamaal. Detailplaneeringu praegune lahendus on üldplaneeringut mitte detailides, vaid printsipiaalselt muutev (tiheasustatav ala selleks mitte ette nähtud metsamaal). Papimetsa kinnistule võimaldab kehtiv üldplaneering ehitada üksikelamuid ca 6-7 tk. Võrreldes üldplaneeringu kaardil olevaid olemasolevaid ja perpektiivseid tiheasustusalasid, jääb Papimetsa detailplaneeringu ala neist ja valla arendatud infrastruktuurist kaugele, turbamaardlate vahele arendamata infrastruktuuriga asukohta. Seega puuduvad üldplaneeringu kehtestamise järel selgunud ülekaalukad ja õiguspärased erahuvid, mis õigustaks üldplaneeringu sedavõrd intensiivse (tiheasustusala loomine metsamaale, eemale olemasolevatest ja perspektiivsetest tiheasustusaladest ning infrastruktuurist) muutmise vajadust. Vajadusele räägivad vastu ka keskkonnakaitselised kaalutlused (kinnistu metsamaa senisel terviklikul kujul hävinemine). Antud juhul leiab Kiili Vallavolikogu, et põhjendatud vajadus üldplaneeringu muutmiseks puudub ning jätab Papimetsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamata.