Uudised ja teated

« Tagasi

16.03.2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 8 Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Planeeritava maa-ala suurus on 10,30 ha. Paali katastriüksus asub Kiili valla keskosas, Lähtse kulas, ca 1km kaugusel Kiili alevist. Juurdepääs planeeringu alale on 11115 Kurna-Tuhala teelt.

Detailplaneeringu alal moodustatakse 1 elamumaa sihtotstarbega krunt suurustega 4073m2, 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt suurusega 9,48ha ning 1 transpordimaa krunt suurusega 1161m2. Planeeringuga lahendatakse juurdepääs planeeringualale, tehnovõrkude varustus ning keskkonnakaitseliste abinõude määramine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeringuga määratakse ehitusõigus ühe 2-korruselise üksikelamu ning kuni kahe 1-korruselise kõrvalhoone ehitamiseks elamumaa sihtotstarbega krundile. Detailplaneering koostatati eelkõige konkreetse ehitussoovi realiseerimise tarbeks. Paali katastriüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Paali maaüksuse detailplaneering muudab kehtivat Kiili valla üldplaneeringut järgmiselt: Paali maaüksus asub üldplaneeringu järgi miljööväärtuslikus alas. Kiili valla üldplaneeringuga kehtib miljööväärtuslikes piirkondades reegel: 1 elamu 2 ha kohta. Paali maaüksuse detailplaneeringuga on aga moodustatava elamumaa krundi suurus 4073 m2. Kuna detailplaneeringuga oleks küll võimalik tagada üldplaneeringuga seatud tingimus elamuehituse planeerimiseks, on siiski antud juhul 2 ha elamumaa krundi moodustamine ebamõistlik nii maakorralduslikult kui ka üldplaneeringu kohaselt, mille järgi on Kiili vallas tegemist suhteliselt kõrge boniteediga põllumaadega, millest tulenevalt tuleks põllumaid kasutada võimalikult sihtotstarbe kohaselt. Lisaks on planeeringuala kontaktvööndi alas elamumaa krunte, mille suurused jäävad vahemikku 2476 m2 – 5000 m2. Kuna antud detailplaneeringuga soovitakse uut hoonestusala olemasolevate elamumaa kruntide vahele, siis antud detailplaneering on krundi suuruse osas üldplaneeringut muutev detailplaneering. Antud detailplaneeringu käigus täpsustatakse ka planeeritava elamumaa piirdeaiaga piiratud maa-ala suurust.