Uudised ja teated

« Tagasi

Vaela külas Kustavi maaüksuse detailplaneeringu (end. Kuusiku kinnistu detailplaneering) avalik väljapanek 17.04.2017 – 30.04.2017, Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a

Kustavu katastriüksus asub Kiili vallas, Vaela küla põhjaosas, ca 5km kaugusel Kiili alevist ja ca 7km kaugusel Tallinna linnast. Juurdepääs planeeringu alale on 11115 Kurna-Tuhala teelt. Kiili Vallavalitsus algatas 18.09.2007 korraldusega nr 543 „Kuusiku kinnistu detailplaneeringu algatamine" detailplaneeringu koostamise Vaela külas asuvale Kuusiku katastriüksusele. Detailplaneeringu koostajaks on Hirundo OÜ. Detailplaneeringuga on kavandatud Vaela külas 3,34 ha suurusel maa-alal Kuusiku (30401:001:0172) kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Kiili vallavalitsuse 30.03.2009 korraldusega nr 107 "Kuusiku kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine" võeti detailplaneering vastu. Harju Maavalitsus on (17.03.2010 kirjaga nr 2.1-13k/951) andnud planeeringule heakskiidu. Vastuvõetud planeeringuga nähakse ette 12 krunti ühepereelamutele ja kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud veealuse maa (kraavi), spordirajatise aluse maa ja ühe elamumaa krundi liitmine ühiskondlikuks maaks ning tootmismaa krundi muutmine elamumaaks. Samuti nähakse ette planeeritud kruntide piiride korrigeerimist, ehitusala täpsustamist. Seoses Kuusiku katastriüksuse jagamisega muudetakse menetletava detailplaneeringu pealkirja ja edaspidi kasutatakse Kustavi maaüksuse detailplaneering (endise nimetusega Kuusiku kinnistu detailplaneering). Detailplaneeringuga kavandatud tegevused ei ole vastuolus Kiili valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 17.04.2017 – 30.04.2017.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/448