Uudised ja teated

« Tagasi

Luige alevikus Tamme tn 9, Tamme tn 15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1 detailplaneeringu avalik väljapanek 17.04.2017 – 17.05.2017, Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a

Detailplaneeringu ala asub Kiili vallas Luige aleviku põhjapoolses osas, Saku valla piiril. Detailplaneeringu ala asub Tamme tänava ääres, mis on ühenduses Tallinn-Rapla-Türi (tee nr 15) maanteega, planeeringualast ca. 230m. Maa-ala jääb Tallinna linna piirist ca 2,5 km ja Kiili alevist ca 6 km kaugusele. Planeeringuala asub Luige alevikus ja Saku valla Tammejärve küla piiril. Planeeritavad maa-ala suurus on ligikaudu 1,73 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks: on Luige alevikus Tamme tn 9 (katastritunnus 30402:001:0004) ja Tamme tn 15 (katastritunnus 30402:001:0051) katastriüksuste kruntideks jagamine ning Tamme tn 17 (katastritunnus 30402:001:0050) ja Tamme tänav T1 (katastritunnus 30402:001:0101) katastriüksuste piiride muutmine.
Tamme tn 9, Tamme tn 15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1 detailplaneering on Kiili valla üldplaneeringu põhilahendust muutev. Vastavalt Kiili valla kehtivale üldplaneeringule ei ole käsitlevale detailplaneeringu alale juhtotstarvet määratud.
Tamme tn 9 on  märgitud metsamaaks, Tamme tn 15 põllumaaks ja Tamme tn 17 era- või ühiskondlik õu. Detailplaneeringuga kavandatakse 12 807m² suurusega alale 5 elamukrunti Kiili valla üldplaneeringu kohasele metsaalale, kuhu üldplaneeringuga elamumaa maakasutuse juhtotstarvet määratud ei ole, muutes seega praeguse metsamaana märgitud ala üldplaneeringus sisuliselt elamumaa maakasutuse juhtotstarbega alaks.
Detailplaneeringuga seatakse Tamme tn 9 ja Tamme tn 15 kruntidele ehitusõigus 1 kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks. Tamme tn 17 katastriüksusele ehitusõigust juurde ei kavandata. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 17.04.2017 – 17.05.2017.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
http://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/631