Uudised ja teated

Kiili vallas riigiteede ääres olevate bussipeatuste ja Lähtse ülekäigukoha päikesetoitega tänavavalgustitega valgustamiseks projekteerija leidmiseks

Kiili vallavalitsus kuulutab välja hanke Kiili vallas riigiteede ääres olevate bussipeatuste ja Lähtse ülekäigukoha  päikesetoitega tänavavalgustitega valgustamiseks projekteerija leidmiseks.

1. Üldandmed

1.1 Hankija nimi ja andmed:

     Kiili Vallavalitsus
     Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald
     75401 Harjumaa
     Telefon 679 0260
     E-post: info@kiilivald.ee

1.2  Hanke eest  vastutav  isik:  Benno Johanson, Keskkonna- ja maaosakonna juhataja, telefon 679 0264; mobiiltelefon  510 5161, e-mail  benno.johanson@kiilivald.ee.

1.3 Hanke nimetus: Kiili vallas riigiteede ääres olevate bussipeatuste ja Lähtse ülekäigukoha päikesetoitega tänavavalgustitega valgustamise tööprojekti koostamine.
1.4 Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused

2.1 Pakkujatele esitatavad üldised nõuded
2.1.1 Projekti koostaval ettevõtjal ja/või isikul peab olema EhS kohane valgustuse projekteerimise pädevus.
2.1.2 Pakkuja on tutvunud hanke pakkumise objektiga ja on teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavad uuringuid iseseisvalt.
2.1.3  Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
2.1.4 Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.

3. Tehniline kirjeldus

3.1 Projekteeritakse viie bussipeatuse valgustsus ja Lähtse ülekäiguraja valgustus.
3.2 Projekteerimise aluseks võtta Maanteeameti 10.04.2017 kirjaga nr 15-2/17-00017/064 sätestatud  nõuded Lähtse, Paali, Sõmeru ja Piissoo bussipeatuste ja Lähtse ülekäigukoha valgustuse  projekti koostamiseks (lisa 1)
3.3 Hanketeatele on lisatud peatuste ja ülekäigukoha asukohaskeemid (lisad 2-7).
3.4 Projektis lahendada maastikukujundus ja haljastus arvestades mehhaniseeritud hooldamisega.
3.5 Projekt tervikuna kooskõlastada kõikide projektiga seotud kommunikatsioonide valdajatega  ning vajadusel teiste projektiga seotud isikutega.
3.6 Projektis näidata ära tööde mahtude tabel koos eeldatava maksumusega.

4. Maksetingimused

4.1 Arve tasumise tähtaeg on 10 tööpäeva.
4.2 Arve aluseks on teostatud tööde akt, mis on Hankija poolt kinnitatud.

5. Pakkumise esitamine

5.1 Hinnapakkumine esitatakse eurodes koos käibemaksuga.
5.2 Pakkumuses näidata ära töö teostamise eeldatav aeg.
5.3 Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 27. aprill 2017  kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@kiilivald.ee.
5.4 Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.

6. Selgitused

6.1 Selgitusi saab Kiili vallavalitsusest.

Kontaktisik Benno Johanson, Keskkonna- ja maaosakonna juhataja, telefon 679 0264; mobiiltelefon  5105161, e-mail benno.johanson@kiilivald.ee.


7. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine

7.1 Pakkujal ei tohi olla riigihangete seadusest tulenevaid maksuvõlgasid.
7.2 Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
7.3 Edukaks tunnistatakse pakkumus, mis vastab kvalifitseerumise tingimustele ja mille kogumaksumus on madalaim.

8. Pakkumuste tagasilükkamine

8.1 Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist