Uudised ja teated

« Tagasi

Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 19.06.2017 kuni 03.07.2017

Annuksemaa katastriüksus asub Harjumaal Kiili vallas Lähtse külas, Kiili alevist kagusuunas, 11115 Kurna - Tuhala tee ääres jäädes sellest põhjasuunas. Kaugus Kiili alevi keskusest ca 2,5km, Tallinna südalinnast ca 25 km. Annuksemaa detailplaneeringu koostamise eesmärgiks Lähtse külas Annuksemaa (katastritunnus 30401:003:0634) katastriüksuse kruntideks jagamine ning Jalaka tänav T1 (katastritunnus 30401:003:0595) katastriüksuse piiride muutmine. Detailplaneeringus määratakse kruntidele ehitusõigus kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ning lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 8,38 ha.

Käesolevas detailplaneeringus on Annuksemaa katastriüksusest ette nähtud moodustada kokku 32 krunti, millest: 23 elamumaa sihtotstarbega krunti üksikelamute püstitamiseks, 4 transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsuteede rajamiseks, 2 tootmismaa sihtotstarbega krunti (alajaama ja kanalisatsioonipumpla rajamiseks), 2 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti avalikeks aladeks, 1 maatulundusmaa krunt. Kavandatud hoonestusalade suurus ja paiknemine jätab kruntidele piisavalt õueruumi ja võimaldab nii õue kui ka elamu siseruumide planeerimist privaatselt. Detailplaneeringu realiseerimine kavandatud 3 etapis. Käesolevas detailplaneeringus kavandatud üldkasutatav maa krundid pos nr 23 ja pos nr 28 ning transpordi-maa krundid pos nr 24, pos nr 25, pos nr 25a ja pos nr 30 ja on ette nähtud üle anda kohaliku omavalitsuse omandisse.

Jalaka tänav T1 katastriüksusel kehtib hetkel Kiili Vallavolikogu 08.10.2009 otsusega nr 64 kehtestatud Annukse detailplaneering. Nimetatud detailplaneeringus Jalaka tänav T1 katastriüksusele ette nähtud sõiduteed ei ole käesolevaks ajaks rajatud.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 19.06.2017 – 03.07.2017.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/628