Uudised ja teated

« Tagasi

13.06.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 169 Vaela külas Kustavi (endise nimega Kuusiku) kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kustavi katastriüksus asub Kiili vallas, Vaela küla põhjaosas, ca 5km kaugusel Kiili alevist ja ca 7km kaugusel Tallinna linnast. Juurdepääs planeeringu alale on 11115 Kurna-Tuhala teelt.

Kiili Vallavalitsus algatas 18.09.2007 korraldusega nr 543 „Kuusiku kinnistu detailplaneeringu algatamine" detailplaneeringu koostamise Vaela külas asuvale Kuusiku katastriüksusele. Detailplaneeringu koostajaks on Hirundo OÜ.

Detailplaneeringuga on kavandatud Vaela külas 3,34 ha suurusel maa-alal Kuusiku (30401:001:0172) kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Kehtestatud planeeringuga nähakse ette 12 krunti ühepereelamutele ja kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud veealuse maa (kraavi), spordirajatise aluse maa ja ühe elamumaa krundi liitmine ühiskondlikuks maaks ning tootmismaa krundi muutmine elamumaaks. Samuti nähakse ette planeeritud kruntide piiride korrigeerimist, ehitusala täpsustamist.

Detailplaneeringuga kavandatud tegevused ei ole vastuolus Kiili valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/448