Uudised ja teated

« Tagasi

Projekteerimistingimustega nr 1711802/04009 Maksima II maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul.  Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 12.06.2001 otsust nr 16.

Kiili Vallavalitsuse poole pöördus 26.05.2017 taotlusega nr 1711002/05567 P.L. sooviga täpsustada  Maksima II maaüksuse detailplaneeringut planeeringus ette nähtud krundi pos. 14 hoonestusala suurust. Taotleja sooviks on suurendada planeeringus ette nähtud hoonestusala ligikaudu 2%, et oleks võimalik mahutada ära hoonestusalasse projekteeritav elamu.

07.06.2017 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Maksima II maaüksuse detailplaneeringus toodud hoonestusala suurendamine krundil pos. 14 mahub lubatud piiresse, ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid kitsendusi.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Käesoleva korraldusega suurendatakse planeeringus ette nähtud ehitusala 2 protsendi ulatuses. Selline detailplaneeringu muutmine ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

Projekteerimistingimuste eelnõuga tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja veebilehel www.kiilivald.ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusega-projekteerimisteated ning ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 03.07.2017 kuni 16.07.2017.