Uudised ja teated

« Tagasi

Paekna külas Miku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 18.09.2017 kuni 01.10.2017

Miku katastriüksus asub Kiili valla lõunapoolses osas Paekna küla keskuses. Katastriüksus jääb Kiili alevist ca 4,4 km kaugusele. Miku katastriüksuse põhjas ja lõunas paiknevad valdavalt elamumaa sihtotstarvetega maaüksused. Teisel pool 11158 Lähtse-Paekna teed on maatulundusmaa sihtotstarvetega katastriüksused (kõlvikuliselt haritav maa, so põllud).
Planeeritaval alal moodustatakse 3 elamumaa sihtotstarbega krunti ning Miku ja Nabala palvemaja katastriüksuste piire muudetakse vastavalt kinnistuomanike kokkuleppele. Ühele moodustavale elamumaa krundile seatakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu püstitamiseks ning lisaks asub krundil olemasolev kelder ja laut (ehitisregistri koodiga 120780962, ehitisealuse pinnaga 102,5 m2); teisele moodustavale elamumaa krundile seatakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ning ühe kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks; kolmandale moodustavale elamumaa krundile jäävad olemasolevad hooned – elamu (ehitisregistri koodiga 116007683, ehitisealuse pinnaga 129 m2), ait (ehitisregistri koodiga 120780961, pindalaga 60m2), kuur (ehitisregistri koodiga 120780954, pindalaga 19,8m2) ja ehitisregistrisse kandmata kaev ja saun.
Detailplaneeringu käigus muudetakse Nabala palvemaja ja Miku katastriüksuse piire vastavalt omanike kokkuleppele, mille käigus 141m2 Miku katastriüksusest liidetakse Nabala palvemaja katastriuksusega. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega ning detailplaneering on üldplaneeringule vastav detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 18.09.2017 – 01.10.2017.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/729