Uudised ja teated

Kiili vallavalitsus kuulutab välja hanke Kiili vallas bussipeatuste ja Lähtse ülekäigukoha valgustuse ehitaja leidmiseks

Kiili vallavalitsus kuulutab välja hanke Kiili vallas bussipeatuste ja Lähtse ülekäigukoha
valgustuse ehitaja leidmiseks.

1. Üldandmed
1.1 Hankija nimi ja andmed:

Kiili Vallavalitsus
Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald
75401 Harjumaa
Telefon 679 0260
E-post: info@kiilivald.ee

1.2 Hanke eest vastutav isik: Benno Johanson, Keskkonna- ja maaosakonna juhataja, telefon
679 0264; mobiiltelefon 510 5161, e-mail benno.johanson@kiilivald.ee .
1.3 Hanke nimetus: Kiili vallas bussipeatuste ja Lähtse ülekäigukoha valgustuse ehitamine päikesetoitega tänavavalgustitega.
1.4 Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused
2.1 Pakkujatele esitatavad üldised nõuded
2.1.1 Ettevõtjal ja/või isikul peab olema EhS kohane valgustuse ehitamise pädevus esitades vastav kinnitus.
2.1.2 Pakkuja on tutvunud hanke pakkumise objektiga ja on teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavad uuringuid iseseisvalt.
2.1.3 Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
2.1.4 Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.

3. Tehniline kirjeldus
3.1 Tööde valmimise tähtaeg on 09.10.2017.
3.2 Ehitamisemise aluseks võtta Keskkonnaprojekt OÜ poolt koostatud Kiili valla bussipeatuste valgustamise tööprojekt (lisa 1) ja tellija tellimus lisavalgustuspunktide rajamiseks (ca 3 tk).
3.3 Hanketeatele on lisatud tellitavate valguspunktide asukohaskeemid (lisad 2-4).

4. Maksetingimused
4.1 Arve tasumise tähtaeg on 10 tööpäeva.
4.2 Arve aluseks on teostatud tööde akt, mis on Hankija poolt kinnitatud.

5. Pakkumise esitamine
5.1 Hinnapakkumine esitatakse eurodes koos käibemaksuga.
5.2 Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 07. september 2017 kell 13.00 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@kiilivald.ee.
5.3 Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.

6. Selgitused
6.1 Selgitusi saab Kiili vallavalitsusest.
Kontaktisik Benno Johanson, Keskkonna- ja maaosakonna juhataja, telefon 679 0264; mobiiltelefon 5105161, e-mail benno.johanson@kiilivald.ee.

7. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
7.1 Pakkujal ei tohi olla riigihangete seadusest tulenevaid maksuvõlgasid.
7.2 Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
7.3 Edukaks tunnistatakse pakkumus, mis vastab kvalifitseerumise tingimustele ja mille kogumaksumus on madalaim.

8. Pakkumuste tagasilükkamine
8.1 Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist.