Uudised ja teated

« Tagasi

Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 18.09.2017 kuni 01.10.2017

Detailplaneeringu eesmargiks on Luige alevikus Kaare tn 7 katastriüksuse (katastritunnus 30404:017:0830) kaheks jagamine ja ebaseaduslike ehitiste seadustamine. Planeeringulahendus arvestab olemasolevat liikluslahendust.
Katastriüksuse jagamisel moodustub kaks krunti millest ühe suurus on 1500 m2 ja teise pind 1032m2. Mõlemale krundile on lubatud rajada kuni kaks hoonet (1 elamu ja 1 abihoone). Sissesõiduteed kruntidele jaavad Kaare ja Olevi tänavalt. Kruntidele on näidatud hoonestusala, mis ulatub piiridest min 5 m kaugusele ja olemasolevate ehitiste osas, mis paiknevad kinnistu piirile lähemal, järgib ala ehitiste välikontuuri. Moodustatavate kruntide ehitusõiguse määramisel on lähtutud üldplaneeringus etteantud tingimustest.
Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega ning detailplaneering on üldplaneeringule vastav detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 16.10.2017 – 29.10.2017.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/635