Uudised ja teated

« Tagasi

19.09.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 326 Laura katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeeritava maa-ala suurus on 2,08 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Laura (katastritunnus 30401:001:2685, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) katastriüksuse jagamine kuni kolmeks hoonestatavaks krundiks, kavandatavatele kruntidele maa kasutamise sihtotstarvete ja ehitusõiguse ulatuse määramine kokku kuni kuue ja kuni kolmekorruseliste kaubandus-, teenindus-, ja büroohoone püstitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks.
Laura kinnistu detailplaneering täpsustab Kiili valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas. Planeeritav maa-ala jääb Kiili valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Juhtotstarbe kohaselt asub maa-ala väikeelamumaal, millele kõrvalotstarvetena on lubatud kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa.
Planeering ei muuda kehtivat Kiili valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/871