Uudised ja teated

Projekteerimistingimustega nr 1711802/05876 Lageda kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul.  Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 11.12.2008 otsust nr 81. 

30.08.2017 esitati läbi Ehitisregistri Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse täpsustada  Lageda kinnistu detailplaneeringut planeeringus ette nähtud krundi pos. 32 hoonestusala suurust. Taotleja sooviks on suurendada planeeringus ette nähtud hoonestusala ligikaudu 5%, et oleks võimalik mahutada ära hoonestusalasse projekteeritav elamu juurdeehitus: garaaž. Taotlusele on lisatud naabri, Lageda tee 7 nõusolek ja eskiis.

29.08.2017 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Lageda kinnistu detailplaneeringus toodud hoonestusala suurendamine krundil pos. 32 mahub lubatud piiresse, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid kitsendusi. Ettepaneku läbivaatusel arvestati ka esitatud Lageda tee 7 krundi omaniku nõusolekuga.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Käesoleva korraldusega suurendatakse planeeringus ette nähtud ehitusala 5 protsendi ulatuses. Selline detailplaneeringu muutmine ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

Projekteerimistingimuste eelnõuga tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja veebilehel www.kiilivald.ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusega-projekteerimisteated ning ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 02.10.2017 kuni 16.10.2017.