Uudised ja teated

« Tagasi

21.10.2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 20 Üldplaneeringut muutva Luige tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeeritava maa-ala suurus on 104934 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige tn 1 katastriüksuse (katastritunnus 30402:001:0040) kruntideks jagamine. Olemasolevatele hoonetele moodustatakse eraldi krunt ning mille ehitusõigust ei muudeta. Uuele moodustatavale krundile määratakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja 1 kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni 300 m2. Lisaks moodustatakse ka eraldi liiklusmaa krunt Luige tänava jaoks, millega luuakse ligipääsud Luige tn 4, 6, 8, 10 ja 12 majapidamistele. Planeeringu lahendusega antakse suunitlused ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise osas.

Luige tn1 katastriüksuse detailplaneering täpsustab Kiili valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas.

Planeering on kehtivat Kiili valla üldplaneeringut muutev.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/858