Uudised ja teated

Õpilaste sporditreeningu toetus

Kiili valla elanike registris olevatele õpilastele, kes käivad sporditreeningutel väljaspoool Kiili valda, on võimalik taotleda üks kord aastas sporditreeningu toetust. Selle suurus on alates 1. oktoobrist 150 eurot.  Taotlus tuleb esitada vallavalitsusele aadressil info@kiilivald.ee ja kasutada selleks taotluse vormi, mis on leitav https://www.kiilivald.ee/lapse-sporditreeningu-toetuse-taotlus.

Viide õigusaktile: https://www.riigiteataja.ee/akt/429032016023?leiaKehtiv