Uudised ja teated

« Tagasi

Vaela külas Mardi detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 10.11.2017 kuni 24.11.2017

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vaela külas Mardi katastriüksuse (30401:001:0941) jagamine elamumaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa kruntideks ning moodustatavatele elamumaa kruntidel ehitusõiguse seadmine kuni 2-korruseliste ridaelamute ehitamiseks (3–4 ridaelamu-boksi krundi kohta) ning planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeringulahendus näeb alale ette kuus ridaelamu krunti. Lahendus arvestab ridaelamubokside planeerimisel üldplaneeringust tuleneva koormusindeksiga KKKI – 800 m² krundi pinda/korteri kohta. Ridaelamumaadele antakse ehitusõigus 3‒4 korteriga ridaelamute ehitamiseks. Kokku planeeritakse alale 19 ridaelamu korterit. Kõik planeeritavad hooned võivad olla maksimaalselt kahekorruselised, kõrgus maapinnast on kuni 8,5 meetrit. Ridaelamumaade minimaalne haljastuse protsent on 40%.

Planeeringulahendus näeb alale ette avaliku kasutusega Üldkasutatava maa krundi, suurusega 3887 m², mis moodustab planeeritavast alast ligikaudu 15%. Üldkasutatav krunt antakse peale planeeringu realiseerimist üle Kiili valla munitsipaalomandisse.

Lahenduse koostamisel on arvestatud kehtestatud Karla maaüksuse detailplaneeringuga ning algatatud Tillupõllu, Ringikese, Ringi kinnistute detailplaneeringuga transpordimaade ühendamise osas Mardi detailplaneeringualaga, et tulevikus moodustuks planeeringualade vaheline ühtne teede võrk. Kohaliku maantee Opmani tee koridori laiendamiseks on planeeritud 20 m laiune koridor ehk 646 m².

Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega ning detailplaneering on üldplaneeringule vastav detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 10.11.2017 – 24.11.2017.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/638