Uudised ja teated

« Tagasi

Paekna külas Miku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Planeeritava maa-ala suurus on 17415m² ning asub Kiili valla lõunapoolses osas Paekna küla keskuses. Katastriüksus jääb Kiili alevist ca 4,4 km kaugusele. Miku katastriüksuse põhjas ja lõunas paiknevad valdavalt elamumaa sihtotstarvetega maaüksused. Teisel pool 11158 Lähtse-Paekna teed on maatulundusmaa sihtotstarvetega katastriüksused (kõlvikuliselt haritav maa, so põllud). Planeeritaval alal moodustatakse 3 elamumaa sihtotstarbega krunti ning Miku ja Nabala palvemaja katastriüksuste piire muudetakse vastavalt kinnistuomanike kokkuleppele. Ühele moodustavale elamumaa krundile seatakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu püstitamiseks ning lisaks asub krundil olemasolev kelder ja laut (ehitisregistri koodiga 120780962, ehitisealuse pinnaga 102,5 m2); teisele moodustavale elamumaa krundile seatakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ning ühe kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks; kolmandale moodustavale elamumaa krundile jäävad olemasolevad hooned – elamu (ehitisregistri koodiga 116007683, ehitisealuse pinnaga 129 m2), ait (ehitisregistri koodiga 120780961, pindalaga 60 m2), kuur (ehitisregistri koodiga 120780954, pindalaga 19,8 m2) ja ehitisregistrisse kandmata kaev ja saun.

Detailplaneeringu käigus muudetakse Nabala palvemaja ja Miku katastriüksuse piire vastavalt omanike kokkuleppele, mille käigus 141 m2 Miku katastriüksusest liidetakse Nabala palvemaja katastriüksusega.

Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega ning
detailplaneering on üldplaneeringule vastav detailplaneering.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/729