Uudised ja teated

« Tagasi

Kiili Vallavolikogu 16.11.2017 otsusele nr 33 Üldplaneeringut muutva Jõeääre detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu eesmärgiks on Jõeääre katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:2632) kruntideks jagamine. Detailplaneeringuga nähakse ette Nabala külakeskme kõrvale 6 elamumaa sihtotstarbega krundi rajamist olemasoleva kõrghaljastus (lepametsa) alale. 5-le moodustatavale krundile määratakse tingimused tiheasustus põhimõttel ja ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja 1 kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni 300 m2. Ühele moodustatavale krundile määratakse tingimused hajaasustus põhimõttel ja ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja 3 kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni 500 m2. Planeeringu lahendusega antakse suunitlused ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise osas.

Kiili valla üldplaneeringus on seatud alljärgnevad ehitustingimused tiheasustusalades:

  • planeeritavast alast vähemalt 15 % peab moodustama avalikult kasutatav sotsiaalmaa.

Antud detailplaneeringuga muudetakse maaüksuse sihtotstarvet vaid 16% kogu maa-alast ning ei moodustada planeeritavast alast 15 % avalikult kasutatavat sotsiaalmaa krunti, kuna Nabala külas on piisavalt palju ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunte (200m kaugusel planeeritavast alast Kuldnoka tee 7 katastriüksus, suurusega 6635m2 ning 400m kaugusel olev Kuldnoka tee 2 katastriüksus, suurusega 5,02ha. Lisaks on 11115 Kurna-Tuhala tee ja 11151 Tõdva -Nabala tee ristmikul Kulakeskuse ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega katastriüksus, mis paikneb 350m kaugusel planeeritavast alast).

Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega, kuid on üldplaneeringut muutev seoses sellele, et ei moodustada sotsiaalmaa krunti.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/857