Uudised ja teated

« Tagasi

Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu kehtestamine

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. 
Planeeringuala suurus on ca 8,38 ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering ja Kiili Vallavolikogu 08.10.2009 otsusega nr 64 kehtestatud Annukse kinnistu detailplaneering.

Käesolevas detailplaneeringus on Annuksemaa katastriüksusest ette nähtud moodustada kokku 33 krunti, millest

  • 23 elamumaa sihtotstarbega krunti üksikelamute püstitamiseks ja 1 krunt hilisemaks liitmiseks naabruses paikneva Jalaka tn 2 katastriüksusega,
  • 4 transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsuteede rajamiseks,
  • 2 tootmismaa sihtotstarbega krunti (alajaama ja kanalisatsioonipumpla rajamiseks),
  • 2 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti avalikeks aladeks,
  • 1 maatulundusmaa krunt.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Hoonestusalale võib rajada krundi ehitusõiguses lubatud hooneid: üksikelamu ja abihoone. Keelatud on hoonete, sh ka alla 20m2 ja alla 5m kõrgete ehitiste, püstitamine teekaitsevööndisse ja väljapoole hoonestusala. Antud asukohta sobivad traditsioonilise arhitektuuriga, kaldkatustega hooned. Hooned komponeerida kas traditsioonilise arhitektuuriga või piirkonda sobiva kaasaegse arhitektuurikeelega. Lihtsad ja heade proportsioonidega hooned loovad paikkonda rahuliku korrastatud miljöö. Kuna planeeringuala hoonete vahekaugus on suhteliselt väike, siis tervikliku miljöö tagamiseks peavad hooned moodustama ühtse terviku. Katuseharjajooned ja hoonete põhimahud peavad paiknema kavandatud teedega risti või paralleelselt.

Käesolevas detailplaneeringus on ette nähtud 11115 Kurna – Tuhala teega üks ristuv mahasõit (11115 Kurna – Tuhala tee 10,100 km, Jalaka tänav), mis tagab autode juurdepääsu planeeritud alale. Käesolevas detailplaneeringus on ette nähtud jalgtee ühendada Kili valla üldplaneeringus 11115 Kurna – Tuhala tee äärde kavandatud perspektiivse kergliiklusteega.

Annuksemaa detailplaneering on ette nähtud realiseerida 3-s etapis 10 - 15 aasta jooksul.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/628