Uudised ja teated

« Tagasi

Kiili vallas Kiili alevis, Luige alevikus ja Kangru alevikus liiklusohutuse hindamine ning sellest tulenevalt liikluskorraldusprojekti ja/või liiklusmärkide paigutusskeemide koostamine

Lugupeetud pakkuja,

Kiili Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust, mille eesmärk on Kiili vallas Kiili alevis, Luige alevikus ja Kangru alevikus liiklusohutuse hindamine ning sellest tulenevalt liikluskorraldusprojekti ja/või liiklusmärkide paigutusskeemide koostamine heal tasemel ja tähtaegselt.

1.Üldosa

Hankija:
 

Kiili Vallavalitsus, registrikood 75020983, Nabala tee 2a,
Kiili alev, Harjumaa, tel 679 0260, info@kiilivald.ee

Hanke eest vastutav ametiisik:

Kadre Rumm, kadre.rumm@kiilivald.ee, tel 679 0263

Hanke nimetus

 

Kiili vallas Kiili alevis, Luige alevikus ja Kangru alevikus
liiklusohutuse hindamine ning sellest tulenevalt
liikluskorraldusprojekti ja/või liiklusmärkide
paigutusskeemide koostamine

Lepingu täitmise tähtpäev:

Alates lepingu sõlmimisest 3 kuud

Pakkumuste esitamise
ja avamise tähtpäev

5. märts 2018, kell 11:00

Pakkumuste estamine

elektroonselt, info@kiilivald.ee

 

Hanke alusdokumentide (edaspidi ka alusdokument) koostamisel on hankija lähtunud riigihangete seadusest (edaspidi RHS) ja sellega seonduvatest õigusaktidest ning Kiili valla hankekorrast.

2.Hanke ese

2.1.Hanke esemeks on Kiili vallas Kiili alevis, Luige alevikus ja Kangru alevikus liiklusohutuse hindamine ning sellest tulenevalt liikluskorraldusprojekti ja/või liiklusmärkide paigutusskeemide koostamine vastavalt lähteülesandele (lisa 1).

2.2.Tööde teostamisel peab juhinduma kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest ja standarditest. Töövõtt sisaldab välitööd, projekti koostamist ja aruannet.

2.3.Pakkuja ülesandeks on kontrollida olemasolevate liiklusmärkide vastavust ja kaardistada ning mittevajalikud või nõuetele mittevastavad liiklusmärgid näha ette demonteerida. Samuti hinnata liiklusohutust ning teha ettepanek vajadusel liikluskorralduse muutmiseks.

2.4.Pakkuja ülesanne on lähteülesandes toodud tööde teostamine kuni kogu töö üleandmiseni, ( sh tehniliste dokumentide jms) koostamine ja üleandmine hankijale. Pakkuja kannab töödega kaasnevad võimalikud riskid.

2.5.Pakkumuse esitamine hanke üksikutele osadele ei ole lubatud.

3. Selgituste saamise kord

3.1. Hanke sisu kohta saab selgitusi hankijalt kirjaliku pöördumisega hanke eest vastutava isiku poole. Hankija teeb alusdokumentidega seotud selgitused või selgitamist võimaldavad dokumendid avalikuks hanke juures Kiili valla kodulehel www.kiilivald.ee 3 tööpäeva jooksul asjakohase selgitustaotluse saamisest arvates (RHS § 46 lg 1). Kui alusdokumentidega seotud selgitustaotluse hankijale laekumise ja pakkumuste esitamise tähtpäeva vahele ei jää vähemalt ühte tööpäeva, ei ole hankija kohustatud selgitustaotlusele vastama (RHS § 46 lg 2).

3.2. Kui hankija tuvastab mis tahes ajal hankemenetluse käigus, et pakkujal esineb maksuvõlast tulenev kõrvaldamise alus, siis annab ta pakkujale vähemalt 3 tööpäeva maksuvõla tasumiseks või ajatamiseks (RHS § 95 lg 6).

4. Kõrvaldamine

4.1. Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui

4.1.2. pakkujal või tema seaduslikul esindajal esineb RHS § 95 lg 1 p-des 1 - 5 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid.

Hankija kontrollib ise Eestis asuval pakkujal RHS § 95 lg 1 p-des 1 - 5 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist. Kui pakkuja ei asu Eestis või andmed ei ole tasuta kättesaadavad andmebaasi kaudu, tuleb pakkujal esitada pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 95 lõike 1 punktides 1 - 5 sätestatud asjaolude puudumise kohta (RHS § 96 lg 2 p 1).

4.1.3. Lisaks alusdokumentide punktis 4.1.1 nimetatud kõrvaldamise alustele on hankijal õigus kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb RHS § 95 lg 4 p-s 1 ja 3 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alus.

Hankija kontrollib ise Eestis asuval pakkujal RHS § 95 lg 4 p-s 1 ja 3 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluse puudumist.

5. Pakkujate kvalifitseerimine

5.1. Pakkuja sobivus tegeleda kutsetööga

5.1.1.Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) või omama kehtivat tegevusluba.

Pakkujal tuleb esitada tingimuse täitmise kohta kinnitus hinnapakkumuse vormil.

Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja registreeritust (tõendit ei pea esitama).

6. Nõuded pakkumuse koostamisele

6.1. Pakkumus tuleb esitada HINNAPAKKUMISE VORMIL.

6.2. Pakkumus on pakkujale siduv alates pakkumuse esitamise tähtpäevast vähemalt kuni määratud pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni. Pakkuja võib pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendada hankija kirjalikul ettepanekul või omal algatusel (RHS § 112 lg 1).

6.3. Pakkuja peab pakkumuse tegemisel arvesse võtma, et tööde mahu hulka tuleb arvestada ka need tööd ja hanked, mida ei ole alusdokumentides ja selle lisades kirjeldatud, kuid mis on hea tava kohaselt vajalikud projekteerimistööde teostamiseks.

6.4. Ühispakkujad peavad arvestama RHS § 7 lõigetes 4–6 ja § 110 lg 4 esitatud nõudeid, mh tuleb koos pakkumusega esitada ühispakkujate esindajale antud volikiri.

6.5. Pakkumus peab sisaldama objektihindasid ja maksumust eurodes käibemaksuta ja koos käibemaksuga kaks kohta pärast koma.

6.6. Hinnapakkumuse vormil iga rida peab olema täidetud, selles ei ole lubatud teha muudatusi ega lisada tingimusi.

6.6.1. Pakkuja esitatud objektihinnad peavad sisaldama kõiki alusdokumentides ja selle lisades kirjeldatud töö teostamiseks tehtavaid kulutusi.

6.6.2. Pakkumuse hinnad on lõplikud ja kehtivad kogu lepinguperioodi jooksul.

6.7. Pakkuja märgib pakkumuses, milline teave on pakkuja ärisaladus ning põhjendab teabe ärisaladuseks määramist (RHS § 111 lg 5). Pakkuja ei või ärisaladusena märkida pakkumuse maksumust ega osamaksumusi, kui neid arvestatakse pakkumuste hindamisel, ega muid pakkumuste hindamise kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid numbriliste näitajate väärtusi, kuivõrd need kuuluvad avaldamisele vastavaks tunnistatud pakkujatele pärast eduka pakkumuse tegemise otsust hankija poolt.

6.8. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt info@kiilivald.ee ja olema digiallkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt. Pakkumuse allkirjastamisega loetakse allkirjastatuks kõik esitatud dokumendid.

7. Pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine

7.1. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta alusdokumentides esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid hanketeates või alusdokumentides ning selle lisades esitatud tingimustest.

7.2. Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata, kui hankija leiab pärast pakkujalt nõutud selgituse saamist ja tõendite hindamist, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal või pakkuja ei ole tähtajaks esitanud nõutud selgitust (RHS § 115).

7.3. Hankija lükkab kõik pakkumused tagasi järgmistel juhtudel:

7.3.1. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad Kiili valla eelarveliste vahendite mahtu ning läbirääkimised madalamate hinnapakkumiste üle ei anna tulemusi;

7.3.2. kui hanke korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad hanke realiseerimise võimatuks;

7.3.3. kui on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on asjaolu, mida hankija ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt hankijalt eeldada, et ta hankemenetluse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

8. Pakkumuste Hindamine

8.1. Eduka pakkumuse valiku aluseks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult pakkumuse madalaimat hinda (RHS § 117 ja § 85 lg 4). Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, eelistatakse nende hulgast ajaliselt varem esitatud pakkumust.

8.2. Hankija teeb pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkumuste maksumused e-posti teel pakkujatele avalikuks.

9. Maksetingimused

9.1. Vastavalt teostatud tööde üleandmisele mitte tihedamalt, kui ühe korra kuus järgmiselt: eskiislahenduse esitamisel, tööprojekti esitamisel ning lõplikul tööde üleandmisel-vastuvõtmisel.

9.2. Maksetähtaeg 14 kalendripäeva.

10. Lepingu Tingimused

10.1. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmib hankija lepingu hanketeates ja hankedokumendis ning selle lisades esitatud tingimustel ning edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud andmete alusel.

Lisad:

Esitatud täpsustavad küsimused ja vastused