Uudised ja teated

« Tagasi

Projekteerimistingimustega nr 1811802/01054 Saarte-II kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul.  Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 09.08.2007 otsust nr 46. 

08.02.2018 esitati läbi Ehitisregistri Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse täpsustada  Saarte-II kinnistu detailplaneeringut planeeringus ette nähtud krundi „Köstrioja 3" hoonestusala suurust ja lubatud katusekallete muutmist. Taotleja sooviks on suurendada planeeringus ette nähtud hoonestusala 10% ja lubada projekteeritavate hoonetele katusekaldeid vahemikus 10-45° (ol. olev 35-45°). Taotlusele oli lisatud ka eskiis.

14.02.2018 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Saarte-II kinnistu detailplaneeringus toodud hoonestusala suurendamine „Köstrioja 3" ei ole võimalik seadusest tulenevate piirangutega (Sausti peakraavi piiranguvöönd). Katusekallete vahemik 10-45° (ol. olev 35-45°) lubamine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid kitsendusi.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 4 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Käesoleva korraldusega suurendatakse lubatud katusekalde vahemikku 10°-45° (ol. olev 35-45°). Selline detailplaneeringu muutmine ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

Projekteerimistingimuste eelnõuga tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja veebilehel: www.kiilivald.ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusega-projekteerimisteated

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 12.03.2018 kuni 26.03.2018.