Uudised ja teated

« Tagasi

18.04.2018 Kiili Vallavalitsuse otsusega nr 118 Kasetuka ja Väike-Kasetuka detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeeritava maa-ala suurus on 8135 m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering;
  • Kiili Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 10 kehtestatud Matsi I, Toompihla ja Kasetuka detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kruntide moodustamine, maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt (Väike-Kasetuka krundil) kehtivat Matsi I osa, Toompihla ja Kasetuka osa detailplaneeringut. Planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud nelja krundi moodustamine. Eesmärk on planeeritavast alast moodustada kaks ridaelamumaa krunti, üks üldkasutatava maa krunt ja üks liiklusmaa krunt (kergliiklustee rajamiseks). Moodustatavatele ridaelamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus kummalegi 1 ridaelamu ehitamiseks (koormusindeks >800 m2/korter). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/869