Uudised ja teated

« Tagasi

Kiili alevis Tüüstre tee 5 detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. 
Planeeritava maa-ala suurus on 27104 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva elamumaa jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolev elamumaa sihtotstarbega krunt kaheks eraldiseisvaks üksikelamumaa krundiks. Moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kummalegi 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 1 abihoone (kuni 1 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 300m2. Krundile pos. 2 tuleb ette näha servituut pos. 1 ligipääsu tagamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

      
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/896