Uudised ja teated

« Tagasi

Kiili vallavalitsus kuulutab välja hanke Kiili vallas Kiili alevis Karja tänava ja Vaela külas Väljamäe tee tänavavalgustuse projekteerimiseks

Pakkumuse esitamise andmed, kord ja nõuded on järgmised:

1. Üldandmed

1.1 Hankija nimi ja andmed:
Kiili Vallavalitsus
Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald
75401 Harjumaa
Telefon 679 0260
E-post: info@kiilivald.ee

1.2 Hanke eest vastutav isik: Benno Johanson, Keskkonna- ja maaosakonna juhataja, telefon 679 0264; mobiiltelefon 510 5161, e-mail benno.johanson@kiilivald.ee.
1.3 Hanke nimetus: Kiili alevis Karja tänava ja Vaela külas Väljamäe tee tänavavalgustuse projekteerimine.
1.4 Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
Ärisaladuseks ei loeta vastavalt riigihangete seaduses § 111 lg 5:
1) pakkumuse maksumust ega osamaksumusi;
2) teenuste hankelepingute puhul lisaks punktis 1 nimetatule muid pakkumuste hindamise
kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid numbrilisi näitajaid.

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused

2.1 Pakkujatele esitatavad üldised nõuded
2.1.1 Ettevõtjal ja/või isikul peab olema EhS kohane valgustuse projekteerimise pädevus.
2.1.2 Pakkuja on tutvunud hanke pakkumise objektiga ja on teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavad uuringuid iseseisvalt.
2.1.3 Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
2.1.4 Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.

3. Tehniline kirjeldus

3.1 Projekteeritakse Karja tänava ja Väljamäe tee tänavavalgustus vastavalt hanketeate lisas 1 näidatud mahus.
3.2 Tänavavalgustusmastide täpne asukoht selgitada välja projekti koostamise käigus. Projekteerija peab leidma kõige ökonoomsema valgustatuse ja mastide kõrguse kombinatsiooni arvestades toiteallikate võimalikke erinevaid asukohti ja ühendusmeetodeid.
3.3 Tänavavalgustuse projekt tuleb esitada põhiprojekti staadiumis.
Projekti koostamisel lähtuda:

  • CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus. Osa 1:Valgustusklasside valiku juhised;
  • EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Toimuvusnõuded;
  • EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine;
  • EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid;
  • EVS 843:2016 Linnatänavad;
  • EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi eest;
  • EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;
  • EVS-HD 60364-5:2011 Madalpingelised elektripaigaldised osa 5-54: „Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid."

3.4 Projekteerimisel võtta aluseks Majandus- ja taristuministri määruse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused" (RT I, 09.08.2016, 1) § 14 lõike 5 kohased tänavavalgustite tehnilised tingimused (lisa 5).
3.5 Joonised tuleb koostada digitaalselt arvestusega vajadusel võimaliku väljatrükiga A3 lehele dwg formaadis 1:500.
3.6 Projekt tervikuna kooskõlastada kõikide projektiga seotud kommunikatsioonide valdajatega ning vajadusel teiste projektiga seotud isikutega.
3.7 Projektis näidata ära tööde mahtude tabel koos eeldatava maksumusega.
3.8 Projekteerimisel kasutada Hanketeatele lisatud esitatud topo-geodeetilisi mõõdistusi (lisad 3 ja 4).

4. Maksetingimused

4.1 Arve tasumise tähtaeg on 14 kalendripäeva.
4.2 Arve aluseks on teostatud tööde akt, mis on Hankija poolt kinnitatud.

5. Pakkumise esitamine

5.1 Hinnapakkumine esitada vastavalt Hinnapakkumuse vormile Lisa 2.
5.2 Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 26. juuli 2018 kell 13.00 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@kiilivald.ee.
5.3 Pakkumuses näidata ära ka töö teostamise tähtaeg.
5.4 Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.

6. Selgitused

6.1 Selgitusi saab Kiili vallavalitsusest.
Kontaktisik Benno Johanson, Keskkonna- ja maaosakonna juhataja, telefon 679 0264; mobiiltelefon 5105161, e-mail benno.johanson@kiilivald.ee.

7. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine

7.1 Pakkuja peab vastama riigihangete seaduses § 95. Hankija kontrollib andmeid iseseisvalt.
7.2 Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
7.3 Edukaks tunnistatakse pakkumus mille maksumus on madalaim.

8. Pakkumuste tagasilükkamine

8.1 Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist juhul kui:

  • ükski Pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
  • kõik Pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.