Kaasav eelarve 2017

1.-2. Päikesepaneeliga valgustus  ja Piissoo bussipeatuse valgustus

Pakun välja konkursile idee rajada päikesepaneeliga  valgustus lastele, kes elavad lõunaringil, s.o Arusta, Piissoo, Sõgula, Metsanurga  jne. külades. Päikesepaneeliga valgustus võiks olla igas teeotsas kust laps läheb koolibussile, sest talvel on hommikul 7.00 pime ja külad on hajaasustusega.

Minu ideeks on välja pakkuda, kuidas saab kasutada kaasavat eelarvet kodukoha paremaks muutmisel. Teen ettepaneku valgustada Piissoo bussipeatus päikeseenergial töötava valgustuse rajamisega. Antud bussipeatust kasutab igapäevaselt kümme ja enam last, kelle päevategemised koolibussi graafikuga ei kattu ning mõningad täiskasvanud, sealhulgas pensionärid. Piissoo bussipeatus on 116 bussiliini trassil Kiili vallas üks väheseid, mis on siiani veel valgustamata. Piissoo bussipeatus asub hajaasustuspiirkonnas, kus puudub igasugune tänavavalgustus. Lähedalasuvate majapidamiste valgustus Piissoo ootepaviljonini ei küündi, mistõttu ootavad inimesed bussi kottpimedas. Tihti ei märka bussijuht peatuses bussi ootavaid inimesi, valgustatud ootepaviljon välistaks sellised intsidendid. Valgustatud ootepaviljon tagaks turvalisema bussile saamise.

Kiili Vallavalitsuse täiendav kommentaar ettepanekutele nr 1 ja 2: Ettepanekud vastavad konkursi tingimustele ja on realiseeritavad, kui vallavalitsus saavutab kokkuleppe maaomanikega ja nad lubavad postid koos vajalike seadmetega oma kinnistutele paigaldada. Teiste omavalitsuste kogemuse põhjal on võimalik 15 tuhande euro eest rajada ca 10-11 valgustuspunkti, mis jaguneksid liinibussi ja koolibussi peatuste vahel.

3. Nabala jaanituleplatsi elektrivarustus

Käesolevaga esitame Kiili Vallavalitsuse korraldatud ideekonkursi „Kaasav eelarve 2017" raames idee teostada Nabala jaanituleplatsile elektri liitumine. Antud töö raames näha ette võimalusel paigaldada ka õhuliini mast ja mastile valgusti.

Kiili Vallavalitsuse täiendav kommentaar: Ettepanek vastab konkursi tingimustele ja on realiseeritav, eeldatav kogumaksumus on ca 4000 eurot.

4. Elektriautode kiirlaadimine

Kuna Eestis on laadijate võrk loodud ja ELMO linnakeskne rendiautode võimalus, teen ettepaneku paigaldada Kiili valda elektriautode kiirlaadija, tagamaks elektriautode kasutajale piisav liikumisvabadus ka meie vallas.

Kiili Vallavalitsuse täiendav kommentaar: Kiili Vallavalitsusele teadaoleva info kohaselt ei ole 15 tuhande euro eest nõuetekohase kiirlaadimispunkti rajamine tõenäoliselt võimalik. Sihtasutuse KredEx poolt 2012. aastal finantseeritud 200 kiirlaadimispunkti maksumuseks kujunes 6,6 miljonit eurot (ilma käibemaksuta) ehk ca 33 tuhat eurot üks laadimispunkt.

5. Skatepargi renoveerimine

Skatepark, kus paljud lapsed on selle omaks võtnud ja oskavad teha erinevaid trikke. Raha suunamiseks pean ma silmas atraksioonide muutmist (uus ja huvitav), turvalisus ja miks mitte ehitada ka katus.

Kiili Vallavalitsuse täiendav kommentaar: Kiili alevi skatepargi renoveerimine on 2017. aastal plaanis Leader meetme toetuse abil. Kiili Varahalduse SA taotlus Nelja Valla Kogule on saanud positiivse vastuse ning ootab PRIA lõplikku kinnitust.

6. Lasteaia tänava läbimurre Karja tänavale

Lasteaia tänava läbimurde väljaehitamine Karja tänavale (Lasteaia tn 2a ja Põllu tn 1 ning 3 vahelt) vastavalt Kiili keskuse ja jätkuvalt riigimaa detailplaneeringule, mis on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 27.02.2013 otsusega nr 17. Lasteaia tänava läbimurre parandab oluliselt liiklusohutust Kiili alevis. Sellega seoses kaob ära kitsas läbipääs Lasteaia tn 2 ees.

Kiili Vallavalitsuse täiendav kommentaar: Kaasava eelarve raames kasutada oleva 15 tuhande euroga ei ole nimetatud läbimurde väljaehitamine võimalik. Läbimurde rajamine on tulevikus kavas siis, kui vallaelanike enamuse jaoks oluliselt pakilisemad investeeringud (lasteaia- ja koolikohtade tagamine jne), on tehtud.