Kiili Laste Päevahoid

Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel võeti  19.05.2015 vastu sotsiaalkaitseminstri määrus nr 26 „Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" toetuse andmise tingimused ja kord", millega kehtestati „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme „Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks" tegevuse „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" toetuse andmise tingimused ja kord.

Meetme rakendusasutus on Sotsiaalministeerium. Meetme rakendusüksuse ülesandeid täidab Sihtasutus Innove.

Struktuuritoetus (edaspidi toetus) on rahaline abi, mida antakse toetuse saaja või partneri abikõlblike kulude katteks Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning Eesti riigi poolt nende vahendite kaasrahastamiseks sihtotstarbeliselt eraldatavatest vahenditest, juhul kui see on meetme või meetme tegevuse eelarves ette nähtud.

Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" toetuse andmise tingimusete ja korra kohaselt on  toetuse andmise eesmärk suurendada lapsevanemate osalemist tööturul, luua Eestis vähemalt 1200 uut lapsehoiukohta ning tulemusnäitajana peavad lapsevanematega olema lapsehoiuteenuse või lasteaiakoha kasutamise lepingud sõlmitud või lapsevanemate avaldused esitatud vähemalt 80% ulatuses toetusega loodud uutest lapsehoiuteenuse või lasteaiakohtadest.

Toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiuteenuse või lasteaiakoht 0–7-aastasele lapsele ning osutatakse projekti raames loodud kohal lapsehoiuteenust või omandatakse alusharidust.

Toetust võib taotleda kohaliku omavalitsuse üksus.

Kiili valla lastehoiukohtade loomise projekt:

Kiili vallavalitsus esitas toetuse saamiseks taotluse „Kiili Laste Päevahoid", mis rahuldati 16. oktoobri 2015 SA Innove otsusega nr 3-3.1/61. Projekti eesmärk oli toetusega saada juurde lisavahendeid Kiili Laste Päevahoiu tööjõukulude katmiseks, aga ka töötajate täiendkoolituseks, õppe- ja tegevusvahendite soetamiseks, jm. projekti abikõlbulikeks kuludeks.

Projekti kogumaksumus on 84,700 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus moodustab 68,145 eurot ning Kiili Vallavalitsuse omapanus 16,555 eurot. Toetust antakse esimesel aastal 85% projekti abikõlbulikest kuludest ning teisel aastal 75% projekti abikõlbulikest kuludest.

Projekti abikõlbulikkuse periood on 31.08.2015 kuni 20.06.2017.

Projekti elluviimiseks renoveeriti Kiili vallamaja teisel korrusel Nabala tee 2a lastehoiule ruumid Kiili valla omavahenditest. Nõuetekohastes ruumides avati üks hoiurühm 14-le kuni kolmeaastasele lapsele. Hoiurühmas töötava meeskonna moodustavad kaks täiskohaga hoidjat, keda kolmas toetab poole kohaga. Tänaseks on hoid komplekteeritud nii laste kui töötajatega, olemas on vajalik inventar ning mängu- ja õppevahendid.