Korraldatud jäätmevedu

Kiili vallas veab alates 01. jaanuarist 2017 olmejäätmeid AS Eesti Keskkonnateenused.

Vedaja kontaktandmed:

AS Eesti Keskkonnateenused

aadress: Artelli 15, Tallinn 10621

Tel. (+372) 640 08 00

Faks (+372) 640 08 99

e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee

koduleht: www.keskkonnateenused.ee

Klienditeeninduse telefoninumber - 1919 (kõik kõned salvestatakse)

Tööaeg: Esmaspäevast reedeni, 9:00 - 17:00

Olemejäätmete äraveo hinnakiri kuni 31.12.2016

Olemejäätmete äraveo hinnakiri alates 01.01.2017

Jäätmevaldajad peavad koguma liigiti ja üle andma vedajale järgmisi korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmeid (vt Kiili valla jäätmehoolduseeskiri):

  1. segaolmejäätmed (pügi);
  2. vanapaber ja papp (mida oma kinnistul ei kasutata), kui kinnistul asub 5 ja enam korterit või mitteelamu;
  3. biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, kui kinnistul asub 10 ja enam korterit või toitlustusega või toiduainetega tegelev ettevõte. Biolagunevate jäätmete liigiti üleandmise kohustust ei ole juhul, kui kinnistul tekkinud biolagunevad jäätmed kompostitakse keskkonnaohutult kompostimismahutis samal kinnistul;
  4. suurjäätmed.

Vallavalitsus võib jäätmevaldaja vabastada erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest tema kirjaliku avalduse alusel, kui ta on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Suvisel perioodil kasutatava kinnistu omanik võib korraldatud jäätmeveost taotleda vabastust talviseks perioodiks (01.oktoobrist kuni 30.aprillini).

Jäätmeseadus (avaneb uues aknas)

Avalduste vormid

Biolagunevate aia-ja haljastujäätmete äravedu Kiili vallast

01.01.2017 hakkas kehtima uus korraldatud jäätmeveo leping, mis võimaldab Kiili valla haldusterritooriumil tasuta üle anda biolagunevad aia- ja haljastujäätmeid.

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed on okkad, käbid, puude- ja põõsaste lehed, oksad, niitmisjäägid, kokku riisutud kulu, jms.

Üleantavate jäätmete hulka ei kuulu pinnas, kivid, liiv jt bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed.

Veo periood on 1.aprill kuni 30.november. Veosagedus 14 päeva.
(Kui tellimusi on vähe, siis võib ettevõte graafikut muuta.)

Tellimused tuleb edastada Eesti Keskkonnateenused AS klienditeenindusele (tel: 1919, e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee) koos krundi asukoha aadressi ja kottide arvuga. Tellimus peab olema esitatud hiljemalt äraveo päevale eelneval tööpäeval kl 12.00-ks.
Kliendi tuvastamine toimub kliendi- või lepingunumbri, isikukoodi või salasõna  alusel.

Biolagunevate aja- ja haljastujäätmete äraveoks tohib kasutada vaid läbipaistvaid 100, 150 ja 200 liitriseid kilekotte. Läbipaistvaid kilekotte saab osta  järgmistest kohtadest:

  • Eesti Keskkonnateenused AS'i klienditeenindusest (asukoht: Artelli tn 15, Tallinn ) hinnaga 0,24 €/tk (koos käibemaksuga) või rulliga (50 tk rullis) 12 € /rull;
  • Kiili vallavalitsusest (asukoht: Nabala tee 2a, Kiili alev) tööpäeviti vastuvõtuaegadel (kolmapäeval kl. 14.00-18.00 ja neljapäeval kl. 9.00-12.00). Kotte müüakse rulliga (50 tk rullis), 12.0 €/rull. Kotid võivad olla ka kliendi enda omad, kuid nad peavad olema läbipaistvad ja mahult  kuni 200 liitrit.

Äraveo päevad on järgmised:
03.04.2017
17.04.2017
01.05.2017
15.05.2017
29.05.2017
12.06.2017
26.06.2017
10.07.2017
24.07.2017
07.08.2017
21.08.2017
04.09.2017
18.09.2017
02.10.2017
16.10.2017
30.10.2017
13.11.2017
27.11.2017

Täiendavat infot saab küsida Eesti keskkonnateenused AS'st (tel: 1919, e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee, asukoht: Artelli tn 15, Tallinn) ja Kiili vallavalitsusest (tel: 6790278, e-post: info@kiilivald.ee, asukoht: Nabala tee 2a, Kiili alev)

Kiili valla elanikelt võtavad biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid (tasuta ühelt toojalt päevas kuni kuus 100-liitrilist kotitäit)  vastu ka Tallinnas  asuvad järgmised jäätmejaamad:

Pääsküla Raba tn 40 E, R 14-19; K 8-13; L, P 10-15
Rahumäe Rahumäe tee 5a T, K, N 14-19;E, L, P 10-15

Info jäätmete sorteerimise kohta