Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt.

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada  oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumine ja vedu. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui see on vajalik jäätmeseaduse nõuete täitmiseks või seda tingib oluline avalik huvi.

Kiili vallas veab alates 01. jaanuarist 2017 olmejäätmeid AS Eesti Keskkonnateenused.

Vedaja kontaktandmed:
AS Eesti Keskkonnateenused
aadress: Artelli 15, Tallinn 10621
Tel. (+372) 640 08 00
Faks (+372) 640 08 99
e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee
koduleht: www.keskkonnateenused.ee
Klienditeeninduse telefoninumber - 1919 (kõik kõned salvestatakse)
Tööaeg: Esmaspäevast reedeni, 9:00 - 17:00

Olemejäätmete äraveo hinnakiri alates 01.01.2017

Jäätmevaldajad peavad koguma liigiti ja üle andma vedajale järgmisi korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmeid:

  1. segaolmejäätmed (pügi);
  2. vanapaber ja papp (mida oma kinnistul ei kasutata), kui kinnistul asub 5 ja enam korterit või mitteelamu;
  3. biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, kui kinnistul asub 10 ja enam korterit või toitlustusega või toiduainetega tegelev ettevõte. Biolagunevate jäätmete liigiti üleandmise kohustust ei ole juhul, kui kinnistul tekkinud biolagunevad jäätmed kompostitakse keskkonnaohutult kompostimismahutis samal kinnistul;
  4. suurjäätmed;
  5. biolagunevad aia- ja haljastujäätmed.

Biolagunevate aia-ja haljastujäätmete äravedu Kiili vallast

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed on okkad, käbid, puude- ja põõsaste lehed, oksad, niitmisjäägid, kokku riisutud kulu, jms. Üleantavate jäätmete hulka ei kuulu pinnas, kivid, liiv jt bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed. Veo periood on 1.aprill kuni 30.november. Veosagedus 14 päeva. (Kui tellimusi on vähe, siis võib ettevõte graafikut muuta.) Tellimused tuleb edastada Eesti Keskkonnateenused AS klienditeenindusele (tel: 1919, e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee) koos krundi asukoha aadressi ja kottide arvuga. Tellimus peab olema esitatud hiljemalt äraveo päevale eelneval tööpäeval kl 12.00-ks.
Kliendi tuvastamine toimub kliendi- või lepingunumbri, isikukoodi või salasõna  alusel. Biolagunevate aja- ja haljastujäätmete äraveoks tohib kasutada vaid läbipaistvaid 100, 150 ja 200 liitriseid kilekotte. Läbipaistvaid kilekotte saab osta  järgmistest kohtadest:

Eesti Keskkonnateenused AS'i klienditeenindusest (asukoht: Artelli tn 15, Tallinn ) hinnaga 0,24 €/tk (koos käibemaksuga) või rulliga (50 tk rullis) 12 € /rull;

Kiili vallavalitsusest (asukoht: Nabala tee 2a, Kiili alev) tööpäeviti vastuvõtuaegadel (kolmapäeval kl. 14.00-18.00 ja neljapäeval kl. 9.00-12.00). Kotte müüakse rulliga (50 tk rullis), 12.0 €/rull. Kotid võivad olla ka kliendi enda omad, kuid nad peavad olema läbipaistvad ja mahult  kuni 200 liitrit.

Täiendavat infot saab küsida Eesti keskkonnateenused AS'st (tel: 1919, e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee, asukoht: Artelli tn 15, Tallinn) ja Kiili vallavalitsusest (tel: 6790278, e-post: info@kiilivald.ee, asukoht: Nabala tee 2a, Kiili alev).

Kiili valla elanikelt võtavad biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid (tasuta ühelt toojalt päevas kuni kuus 100-liitrilist kotitäit)  vastu ka Tallinnas  asuvad Pääsküla ja Rahumäe jäätmejaamad ning Jõelähtme prügila.

Jäätmeveost vabastamine

Vallavalitsus võib jäätmevaldaja vabastada erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest tema kirjaliku avalduse alusel, kui ta on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Suvisel perioodil kasutatava kinnistu omanik võib korraldatud jäätmeveost taotleda vabastust talviseks perioodiks (01.oktoobrist kuni 30.aprillini).