Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetuste avalduste vormid

Vallaeelarvest makstavad toetuste liigid ning summad kehtestatakse igaks eelarveaastaks eraldi.

Kiili valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste suurused 2017 aastaks:

 • sünnitoetus (350 eurot)
 • matusetoetus (250 eurot)
 • ühekordne toetus (abivajaduse hindamisest sõltuv)
 • eakate inimeste sünnipäevatoetus (50 eurot)
 • esmakordselt kooli mineva lapse toetus (100 eurot)
 • sporditreeningutoetus (150 eurot)
 • elluastumistoetus:
  • põhikooli kiitusega lõpetajale (100 eurot)
  • gümnaasiumi Kuldmedaliga lõpetajale (200 eurot) ja hõbemedaliga lõpetajale (100 eurot)
 • jõulutoetus:
  • 3 ja enamalapselistele peredele (65 eurot), kui 3- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellel on määratud puue,  on makstava jõulutoetuse suurus 130 eurot
  • puuetega lastega peredele (65 eurot)
  • vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste- ja hooldusperedele (65 eurot)
  • õigusvastaselt represseeritud isikutele (30 eurot) 

NB! Toodud on toetuste maksimaalmäärad. Summad võivad erineda sõltuvalt toetuse liigist ning tulenevalt taotleja tegeliku abivajaduse hindamisest.

Riigieelarvest makstavad toetused:

 • Toimetulekutoetus (abivajaduse hindamisest sõltuv)
  2017. aastal on toimetulekupiiri määr 130 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 104 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2017. aastal 130 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot (https://www.eesti.ee/est/toetused_ja_sotsiaalabi/toetused_ja_huvitised/toimetulekutoetus
 • Vajaduspõhine peretoetus (abivajaduse hindamisest sõltuv)
  Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsetoetust saava lapsega perele ja 90 eurot kuus kahe ja enama lapsetoetust saava lapsega perele. Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel (https://www.sm.ee/et/vajaduspohine-peretoetus
 • Puudega lapse lapsehoiuteenuse toetus