Algatatud detailplaneeringud

« Tagasi

15. oktoober 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 387 Vaela külas Vainu detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Guru Projekt OÜ.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on ca 1,13ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vainu (30401:001:2686) katastriüksusele ehitusõiguse määramine kokku kuni kolme (kuni 3 korrust, kõrgus kuni 12m) kaubandus-, teenindus-, ja büroohoone püstitamiseks ja koos sellega heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks. Vainu kinnistu detailplaneering täpsustab Kiili valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas.
      
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ei algatatud järgmistel põhjustel:

  1. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta planeeringus kavandatud mahus ehitiste rajamine olulist negatiivset keskkonnamõju. Kruntidel toimuvaid tegevusi tuleb planeerida selliselt, et tegevustega kaasnevad võimalikud negatiivsed mõjud (eelkõige müra, õhusaaste, vibratsioon, valgusreostus) on väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Valgustuse negatiivset mõju tuleb vähendada valgustuse suunamisega selliselt, et see ei häiriks liiklejaid teedel, tänavatel ega läheduses asuvaid ettevõtteid ja piirkonna elanikke.
  2. keskkonnatingimustega arvestamine on eeldatavalt võimalik planeerimisseaduse § 126 kohaselt planeeringumenetluse käigus;
  3. detailplaneeringu algatamise staadiumis ei ole täpselt teada alal edaspidi toimuma hakkavad tegevused, mistõttu ei saa hinnata detailsemalt tegevustega kaasnevaid tagajärgi. Planeeringuga tuleb näha ette alale sellised tegevused, mis olulisi negatiivseid mõjusid ei põhjusta või näha ette negatiivsete mõjude vähendamiseks piisavad leevendusmeetmed. Õigusaktidega kooskõlas toimuvate tegevuste korral ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist.
  4. avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
  5. keskkonnalubade vajadust tuleb analüüsida detailplaneeringu menetlemise käigus. Koos ehitusloa taotlusega tuleb vallavalitsusele esitada rajatavasse ehitisse planeeritud tootmise tehnoloogiline kirjeldus sellisel määral, et oleks võimalik kaaluda keskkonnamõju hindamise vajadust.
  6. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust, mis põhjustaksid kavandatavale tegevusele (sh ehitustegevusele) piiranguid.
  7. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ega esine looduskaitseseaduse §4 lg 1 mõistes kaitstavaid loodusobjekte, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada.
  8. ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega aladele ja/või kaitsealustele objektidele eeldatavalt kauguse tõttu oluline negatiivne mõju puudub.
  9. planeeritaval alal kavandatud tegevus ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse õigusaktidega kehtestatud nõudeid. Planeeringu koostamisel tuleb arvestada Terviseameti ja Keskkonnaameti poolt tehtud märkustega ja ettepanekutega. 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1043