Algatatud detailplaneeringud

« Tagasi

21. märts 2019 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 8 Kangru alevikus Viirpuu tn 1 ja Viirpuu tn 3 detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Osaühing Hirundo.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus.
Planeeringuala suurus on ca 17211 m².

Planeeritaval maa-alal kehtib:
 • Kiili valla üldplaneering
 • Ehitusteatis nr 1711201/20906

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Viirpuu tn 1 ja Viirpuu tn 3 katastriüksuste jagamine viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga moodustatakse 2 korterelamu krunti ja 3 üksikelamu krunti. Korterelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise korterelamu kõrgusega kuni 9,0m, maksimaalne korterite arv ühes korterelamus on 10 (pos.1) ja 8 (pos. 2) ning korterelamukrundi koormusindeks peab olema suurem kui 400m2/korter. Korterelamute puhul arvestada minimaalselt 2 parkimiskohta 1 korteri kohta. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind kuni 300m2. Parkimisvajadused tuleb lahendada krundi piires. Riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi ristumiskohas (km 6,089) tuleb kohaliku 3040320 Viirpuu tänavat laiendada kuni pos. 1 sissepääsuteeni (peale pöörderaadiuseid) 5m laiuseks. Lisaks näha ette haljasribaga sõiduteest eraldatud 2m laiune kergliiklustee kuni Viirpuu tänav T2 krundini (30401:001:0419). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Käesolev detailplaneering sisaldab Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ei algatatud järgmistel põhjustel:

 1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase ja õhu saastumist, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist. Detailplaneeringus tuleb käsitleda 15 Tallinn-Rapla-Türi teelt lähtuvat müra ja õhusaaste suurust ning ulatust, samuti Männiku karjäärist ja harjutusväljakult lähtuvaid negatiivseid mõjusid. Planeeringuga tuleb anda selline lahendus, et eelpool nimetatud objektidelt lähtuvad negatiivsed mõjud (sh kumulatiivsed) ei ületaks õigusaktidega kehtestatud norme.
 2. planeeringu koostamisel tuleb arvestada Terviseameti kirjas nr 11.02.2019 nr 9.3-1/19/466-2 esitatud nõuetega;
 3. keskkonnalubade vajadust tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise käigus.
 4. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist negatiivset keskkonnamõju.  Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
 5. õigusaktidega kooskõlas toimuvate tegevuste korral ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist.
 6. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ega esine looduskaitseseaduse §4 lg 1 mõistes kaitstavaid loodusobjekte, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada.
 7. kavandatav tegevus ei kahjusta eeldatavalt inimese tervist, heaolu, vara.
 8. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust. 
 9. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Valguse mõju tuleb vähendada valgustuse suunamisega selliselt, et see ei põhjustaks häiringuid teedel liiklejatele ja naaberkatastriüksustele. Vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega.
 10. keskkonnatingimustega arvestamine on eeldatavalt võimalik planeerimisseaduse § 126 kohaselt planeeringumenetluse käigus.
 11. ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega aladele ja/või kaitsealustele objektidele eeldatavalt kauguse tõttu oluline negatiivne mõju puudub.
 12. planeeritaval alal kavandatud tegevus ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse kehtestatud nõudeid.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/893