Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Andrese kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud arutelu toimumisest.

Detailplaneeringus on teekate on planeeritud asfaltbetoon kattega ja katendi laiuseks on määratud 5,0m (koos teepeenardega 6,0m). Paralleelselt sõiduteega on planeeritud asfaltbetoonkattega jalakäigutee laiusega 1,2m. Tee on kavandatud tupikteena, mille lõpus on ümberpööramise ala raadiusega 8 m. Tee üleminekuks kraavist paigaldatakse kraavi truup d=1,5m (ava suurus täpsustatakse tee projektis) sisse ja väljavoolu otsakutega, kindlustatud sängiga, pikikaldega min. 1%. Tee on planeeritud avalikuks kasutuseks.

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Andrese detailplaneeringus liikluskorralduse põhimõtteid. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse muuta Andrese kinnistu detailplaneeringus ette nähtud sõiduteede laiust. Taotlusele oli lisatud ka eskiis. Vastavalt taotlusele lisatud eskiisile on teekate on planeeritud asfaltbetoon kattega ja katendi laiuseks on määratud 3,6m (koos teepeenardega 4,0m). Lisaks soovitakse ka kergliiklustee ära jätmist.

Otsus väljastada projekteerimistingimused: teekate planeerida asfaltbetoon kattega ja katendi laiuseks on määrata 5,0m (koos teepeenardega 6,0m). Tupiktee puhul peab selle lõpus olema päästeteenistuse ja hooldeliikluse sõiduki ümberpööramise võimalus. Ümberpööramise ala projekteerida vastavalt standardile EVS 843 „Linnatänavad". Ümberpööramise koht planeerida enne kraavi ja võimalusega pikendada teed üle kraavi. Tee näha ette avalikuks kasutuseks. Projektiga kergliiklusteed ette ei nähta, kuid sõidutee asukoht peab arvestama võimaliku kergliiklusteega tulevikus.

Projekteerimistingimuste avalik arutelu toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 31.01.2019 kell 14:00.