Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Andrese kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 01.11.2018 projekteerimistingimuste taotlus nr 1811002/11205, millega soovitakse täpsustada Andrese detailplaneeringus liikluskorralduse põhimõtteid. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse muuta Andrese kinnistu detailplaneeringus ette nähtud sõiduteede laiust. Lisaks soovitakse ka kergliiklustee ära jätmist. Taotlusele oli lisatud ka eskiis.

05.11.2018 seisuga ehitisregistri andmetel põhjal krundil hooned puuduvad.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Andrese kinnistu detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 09.08.2007 otsusega nr 50, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel:
  1. hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
  2. et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
  3. üldplaneeringus määratud tingimusi.

Taotletav ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 7 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.
Käesoleva korraldusega täpsustatakse planeeringus ette nähtud teede laiust. Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine ja ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsuse üksus haldusmenetluse viima läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.
Käesoleval juhul on projekteerimistingimuste kaudu detailplaneeringu täpsustamine kõige efektiivsem, lihtsam ja kiirem viis eesmärgi saavutamiseks, mis ei riiva avalikku huvi ja on kooskõlas kehtiva õigusega.

Teede laiuse ja asukohta ehitamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Sammuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Seega puudub Kiili Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

14.11.2018 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Andrese kinnistu detailplaneeringus esitatud liikluslahendus pole põhjendatud.
Detailplaneeringus on teekate on planeeritud asfaltbetoon kattega ja katendi laiuseks on määratud 5,0m (koos teepeenardega 6,0m). Paralleelselt sõiduteega on planeeritud asfaltbetoonkattega jalakäigutee laiusega 1,2m. Tee on kavandatud tupikteena, mille lõpus on ümberpööramise ala raadiusega 8 m. Tee üleminekuks kraavist paigaldatakse kraavi truup d=1,5m (ava suurus täpsustatakse tee projektis) sisse ja väljavoolu otsakutega, kindlustatud sängiga, pikikaldega min. 1%. Tee on planeeritud avalikuks kasutuseks.
Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Andrese detailplaneeringus liikluskorralduse põhimõtteid. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse muuta Andrese kinnistu detailplaneeringus ette nähtud sõiduteede laiust. Taotlusele oli lisatud ka eskiis. Vastavalt taotlusele lisatud eskiisile on teekate on planeeritud asfaltbetoon kattega ja katendi laiuseks on määratud 3,6m (koos teepeenardega 4,0m). Lisaks soovitakse ka kergliiklustee ära jätmist.
Otsus väljastada projekteerimistingimused: teekate planeerida asfaltbetoon kattega ja katendi laiuseks on määrata 3,6m (koos teepeenardega 4,0m). Tupiktee puhul peab selle lõpus olema päästeteenistuse ja hooldeliikluse sõiduki ümberpööramise võimalus. Ümberpööramise ala projekteerida vastavalt standardile EVS 843 „Linnatänavad". Ümberpööramise koht planeerida enne kraavi ja võimalusega pikendada teed üle kraavi. Tee näha ette avalikuks kasutuseks.

Nimetatud tee laiuse muutmine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 03.12.2018 kuni 16.12.2018. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel.