Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Eroma maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

14.09.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/05935, millega soovitakse täpsustada Eroma maaüksuse detailplaneeringus hoonestusala tingimusi.  Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse suurendada eelpool nimetatud krundil detailplaneeringus ette nähtud hoonestusala alla 10%.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Eroma maaüksuse detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 08.06.1999 otsusega nr 15, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 2 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel:

  1. hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
  2. et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
  3. üldplaneeringus määratud tingimusi.

Taotletav ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.
Käesoleva korraldusega suurendatakse ühe krundi planeeringus ette hoonestusala ja seda mitte üle 10%. Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine ja ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

22.09.2020 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Eroma maaüksuse pos 10 detailplaneeringus esitatud hoonestusala muutmine põhjendatud.

Detailplaneeringus on hoonestusala suuruseks määratud:

  1. Lehise tn 6: 1447,92m2.

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Eroma maaüksuse detailplaneeringus hoonestusala tingimusi. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse suurendada eelpool nimetatud krundil detailplaneeringus ette nähtud hoonestusala alla 10%.

Otsus väljastada projekteerimistingimused: määrata nimetaud kruntidele uued hoonestusalad:

  1. Lehise tn 6: 1509,57m2 (muutus 4,26%).

Nimetatud arhitektuurse tingimuse muutmine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 12.10.2020 kuni 25.10.2020. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel.