Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Lageda kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 05.02.2020 projekteerimistingimuste taotlused nr 2011002/00997, 2011002/00998, 2011002/00999, 2011002/01003, millega soovitakse täpsustada Lageda kinnistu detailplaneeringus hoonestusala tingimusi. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse suurendada eelpool nimetatud kruntidel detailplaneeringus ette nähtud hoonestusala alla 10%.

18.02.2020 seisuga ehitisregistri andmetel põhjal krundid on hoonestatud elamutega.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Lageda kinnistu detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 11.12.2008 otsusega nr 81, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel:
  1. hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
  2. et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
  3. üldplaneeringus määratud tingimusi.

Taotletav ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.
Käesoleva korraldusega suurendatakse osade kruntide planeeringus ette hoonestusala, mitte üle 10%. Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine ja ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsuse üksus haldusmenetluse viima läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.
Käesoleval juhul on projekteerimistingimuste kaudu detailplaneeringu täpsustamine kõige efektiivsem, lihtsam ja kiirem viis eesmärgi saavutamiseks, mis ei riiva avalikku huvi ja on kooskõlas kehtiva õigusega.

Hoonestusala suurendamise käigus ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Sammuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Seega puudub Kiili Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

18.02.2020 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Lageda kinnistu detailplaneeringus esitatud hoonestusala muutmine põhjendatud.
Detailplaneeringus on hoonestusala suuruseks määratud:
    1. Lageda tee 1: 719m2;
    2. Lageda tee 3: 703m2;
    3. Lageda tee 15: 876m2;
    4. Lageda tee 17: 861m2.

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Lageda kinnistu detailplaneeringus hoonestusala tingimusi. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse suurendada eelpool nimetatud kruntidel detailplaneeringus ette nähtud hoonestusala alla 10%.
Otsus väljastada projekteerimistingimused: määrata nimetaud kruntidele uued hoonestusalad:
    1. Lageda tee 1: 721m2 (muutus 0,2%);
    2. Lageda tee 3: 738,1m2 (muutus 5%);
    3. Lageda tee 15: 897,5m2 (muutus 2,5%);
    4. Lageda tee 17: 866,3m2 (muutus 0,6%).

Nimetatud arhitektuurse tingimuse muutmine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 09.03.2020 kuni 23.03.2020. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel.