Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Rätsepa tee 2, 4, 10, 12,14 ja 16 kinnistute detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 02.03.2020 projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/02666, millega soovitakse täpsustada Lähtse külas Rätsepa tee 2, 4, 10, 12,14 ja 16 kinnistute detailplaneeringus esitatud hoonestusala tingimusi ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taotlusele oli lisatud skeem.

17.03.2020 seisuga ehitisregistri andmetel põhjal kruntidel hooned puuduvad.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Lähtse külas Rätsepa tee 2, 4, 10, 12, 14 ja 16 kinnistute detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 16.01.2007 otsusega nr 4, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 2 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel:
  1. hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
  2. et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
  3. üldplaneeringus määratud tingimusi.

Taotletav ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.

Käesoleva korraldusega nihutatakse Rätsepa tee 2 ja Rätsepa tee 4 kruntide planeeringus ette hoonestusala Rätsepa tee poole. Mõlema krundi puhul hoonestusala ei suurendata. Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine ja ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 4 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ja ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 7 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.
Käesoleva korraldusega täpsustatakse Rätsepa tee 2 ja Rätsepa tee 4 kruntidel planeeringus ette nähtud parkimiskorraldust, ligipääsude asukohti ja haljastuse põhimõttelist lahendust. Projekteerimistingimustega viiakse detailplaneering kooskõlla Kiili valla üldplaneeringu nõudega kus parkimine tuleb lahendada omal kinnistul. Koos sellega antakse ka uus lahendus kruntide juurdepääsudele ja nõutud haljastusele. Juurdepääsud on planeeritud Rätsepa teelt ja uue lahendusena nüüd ka Kääri teelt. Rätsepa tee 4 üks ligipääs on lahendatud läbi naaberkinnistu (Rätsepa tee 6, kt 30401:003:0124). Projekteerimistingimuste alusel ei teki juurdepääsu tagavat asjaõigust. Projekteerimistingimustes näidatakse vaid avalikule teele juurdepääsutee võimalik asukoht.  Katastriüksuse omanikul on õigus saada  juurdepääs avalikule teele kokkuleppel üle võõra kinnisasja vastavalt asjaõigusseaduse § 156 lõikes 1 sätestatule või esitades vastavasisuline avaldus Harju Maakohtule. Kiili Vallavalitsus ei võta projekteerimistingimuste väljastamisega endale mistahes varalisi või mittevaralisi kohustusi, mis on seotud juurdepääsu tagamisega kinnisasjale või juurdepääsutee väljaehitamisega avalikult kasutatava teeni või selle tee hooldamisega seoses. Kõik sellised kohustused on kinnisasja omaniku ainukohustused.
Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine ja ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsuse üksus haldusmenetluse viima läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.
Käesoleval juhul on projekteerimistingimuste kaudu detailplaneeringu täpsustamine kõige efektiivsem, lihtsam ja kiirem viis eesmärgi saavutamiseks, mis ei riiva avalikku huvi ja on kooskõlas kehtiva õigusega.

Hoonete lubatud katusekallete muutumise käigus ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Sammuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Seega puudub Kiili Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

28.01.2020 vaatas eelnevalt ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Lähtse külas Rätsepa tee 2, 4, 10, 12, 14 ja 16 kinnistute detailplaneeringus esitatud hoonestusala nihutamise, liikluskorralduse ja haljastus tingimused pole enam ajakohased ning nende muutmine on põhjendatud.

Otsus väljastada projekteerimistingimused, millega määratakse:

  1. Ehitusõigus: lähtuda kehtivast detailplaneeringust, võttes arvesse käesolevast korraldusest tulenevaid täpsustusi;
  2. Rätsepa tee 2 ja 4 hoonestusala muuta vastavalt plaanile (uus hoonestusala märgitud punase joonega);
  3. uus ligipääs Rätsepa tee 2 krundile Rätsepa teelt ja Kääri teelt;
  4. uus ligipääs Rätsepa tee 4 krundile Rätsepa teelt ja Kääri teelt ja Rätsepa tee 6 krundilt;
  5. Rätsepa tee 2 ja 4 parkimine lahendada täielikult omal kinnistul vastavalt plaanile;
  6. Vertikaalplaneerimine, sadeveed ja drenaaž: lahendada vastavalt kehtivale detailplaneeringule. Ehitusprojektiga tuleb lahendada  sadeveed ja drenaaž, mida peab lahendama  maaparanduse või veemajanduse ala spetsialist. Ehitusprojektiga tuleb tagada olemasoleva drenaažisüsteemi toimine.

Nimetatud arhitektuurse tingimuse muutmine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 18.05.2020 kuni 07.06.2020. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel.