Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul, Männi tn 12 ja 12a detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 08.02.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/01717, millega soovitakse täpsustada Männi tn 12 ja 12a detailplaneeringus arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Soovitakse muuta detailplaneeringus ette nähtud Oksa tn 12 (detailplaneeringus pos.2) puhul lubatud katusekallet 15° kuni 40°-ni.

23.03.2021 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili Vallavalitsus ning otsustas, et Männi tn 12 ja 12a detailplaneeringus esitatud arhitektuuriliste, ehituslike või kujunduslike tingimuste muutmine põhjendatud.
Detailplaneering näeb ette, et Lubatud katusekalle on vahemikus 15° kuni 20°.
Projekteerimistingimustega soovitakse muuta detailplaneeringus ette nähtud Oksa tn 12 (detailplaneeringus pos.2) puhul lubatud katusekallet 15° kuni 40°-ni.

Nimetatud arhitektuurse tingimuse muutmine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust, ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi, ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 29.03.2021 kuni 12.04.2021.