Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul, Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 20.04.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/08587, millega soovitakse täpsustada Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringus arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Vastavalt esitatud taotlusele soovitaks Pikavälja tn 14 (detailplaneeringus pos.64) puhul lubada katusekalle 11° kuni 25°. Tänavapoolne katusekalle peab olema vähemalt 15°.

18.05.2021 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili Vallavalitsus ning otsustas, et detailplaneeringus esitatud arhitektuuriliste, ehituslike või kujunduslike tingimuste muutmine põhjendatud.
Detailplaneering näeb ette, et lubatud katusekalle on vahemikus 15° kuni 25°. 
Projekteerimistingimustega soovitakse muuta detailplaneeringus ette nähtud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Täpsemalt soovitakse muuta detailplaneeringus ette nähtud Pikavälja tn 14 (detailplaneeringus pos.64) puhul lubatud katusekallet 11° kuni 25°-ni. Tänavapoolne katusekalle peab olema vähemalt 15°.

Nimetatud arhitektuurse tingimuse muutmine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust, ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi, ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 07.06.2021 kuni 21.06.2021.