Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Viraku, Lähtse küla

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

09.04.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/05408, millega soovitakse projekteerimistingimusi Viraku (katastritunnus 30401:003:0002) krundile elamu ja abihoonete püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

Kuigi tegemist kinnistuga, mis asub detailplaneeringu kohustusega alas ei täida ta üldplaneeringus esitatud detailplaneeringu kohustusega kompaktse hoonestuse ja intensiivse maakasutusega ala nõudeid (Kiili valla üldplaneering, lk 19). Arvestades, et tegemist on olemasoleva kinnistuga, suurusega 3,82ha, tasuta ligipääs avalikult kasutatavalt 11115 Kurna-Tuhala teelt läbi Papli kinnistu, saab väita, et krundile üksikelamu ja abihoone püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud väikeelamumaale (EV) esitatud tingimustega (Kiili valla üldplaneering, lk 21-22).

11.05.2021 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning on seisukohal, et uute hoonete püstitamine ei ole planeerimisseaduse ja Kiili valla üldplaneeringuga vastuolus, kuna hoonestus sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda. Edaspidisel krundi jagamisel tuleb koostada detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 17.05.2021 kuni 31.05.2021.