Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 1811002/08367 Kiili tehnopargi detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 20.06.2011 otsust nr 53.

09.08.2018 esitati läbi Ehitisregistri Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus. Projekteerimistingimustega taotletakse reoveekanalisatsiooni lahenduse osaliseks muutmiseks Kiili tehnopargi detailplaneeringu alal. Taotlusele oli lisatud ka eskiis.
16.09.2018 vaatas antud ettepaneku läbi oma korralisel istungil Kiili vallavalitsus ning otsustas, et kruntide reoveekanalisatsiooni survetorustikuga ühendusega olemasoleva reoveekanalisatsiooniga Sepamäe teel on mõistlik.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 5 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta. Reoveekanalisatsioon on Kiili Tehnopargi planeeringus ette nähtud osaliselt suunata vabavoolselt Kurna teele ja osaliselt vabavoolselt Vaela teele. Käesoleva korraldusega muudetakse kruntide reoveekanalisatsiooni lahendust survetorustikuga ühendusega olemasoleva reoveekanalisatsiooniga Sepamäe teel.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 03.10.2018  kuni 18.10.2018.