Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 1811002/10337 Kiili tehnopargi detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 20.06.2011 otsust nr 53.

17.10.2018 esitati läbi Ehitisregistri Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus. Projekteerimistingimustega taotletakse reoveekanalisatsiooni lahenduse osaliseks muutmiseks Kiili tehnopargi detailplaneeringu alal. Taotlusele oli lisatud ka eskiis.

4.12.2018 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili vallavalitsus ning leidis, et Reovee kanalisatsiooni on võimalik lahendada ka survekanalisatsiooniga. Survekanalisatsioon tuleks sellisel juhul juhtida Kurna tee 7 kinnistu juures olevasse kanalisatsioonitrassi. Selleks tuleks trassile projekteerida kaev ning ehitada isevoolne trass kuni Kurna tee 7 loodenurgani, kuhu projekteerida voolurahustuskaev. Sealt edasi projekteerida survekanalisatsioonitoru kuni Veski tn 10 kinnistuni. Igale kinnistule, mis jääb survetorustiku juurde, projekteerida liitumispunktid. Veski tn 10 kinnistule tuleb projekteerida reoveepumpla, mis jääb kinnistu omaniku hallata.
Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 ja 2 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta ja detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid  või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia.

Tänaseks on olukord muutunud ja on väljehitatud kanalisatsioonitrass Kurna teel, mis on oluliselt lähemal, kui planeeringukohane ja veel väljaehitamata kanalisatsioonitrass.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 7.12.2018  kuni 20.12.2018