Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste väljastamine Kiili vallas Luige alevikus ja Sausti külas Sausti kergliiklustee rajamise ehitusprojekti koostamiseks

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili vald kavandab Sausti kergliiklustee rajamist Luige alevikus ja Sausti külas riigimaantee Sausti -Kiili tee (tee nr 11157) äärde algusega Luige alevikust kuni Pikkaru teeni. Kergliiklustee rajamine Kiili vallas Sausti-Kiili tee ääres on vajalik ohutuma liiklemise tagamiseks. Sausti kergliiklustee on tee, mis liiklusseaduse mõistes on jalgratta- ja jalgtee (edaspidi JJT). Kavandatav JJT on ehitusseadustiku § 92 mõistes avalikult kasutatav kohalik tee, mille rajamine on ehitusseadustiku Lisa 1 kohaselt ehitusloakohustuslik. Ehitusseadustiku § 12 lg 1 kohaselt tuleb ehitada ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid nõudeid. Sama seaduse § 12 lg 2 kohaselt peab ehitatav ehitis, asjakohasel juhul ka ehitamine, olema kooskõlas ehitise asukohaga seonduvate kitsenduste ja planeeringuga. Detailplaneeringu puudumisel peab ehitatav ehitis olema kooskõlas üldplaneeringuga ja projekteerimistingimuste olemasolu kohustuse korral ka projekteerimistingimustega.

Ehitusseadustiku § 99 lõike 1 ja lõike 2 kohaselt on ehitusloakohustusliku tee ehitusprojekti koostamise eelduseks kohaliku omavalitsuse poolt antavad projekteerimistingimused koos liikluskorralduse nõuetega, kui detailplaneeringuga ei ole tee asukoht täpselt määratud. Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise ja projekteerimistingimuste andmise menetluse käigus Kiili Vallavalitsus kontrollib tulenevalt ehitusseadustiku § 26 lg 3 muuhulgas, et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja (Kiili Vallavalitsus - Nabala tee 2a, Kiili 75401) või e-kirja (info@kiilivald.ee) teel 22.03.2021 kuni 11.04.2021.