Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimustega Kiili pargi territooriumi detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 22.02.2019 projekteerimistingimuste taotlus nr 1911002/01832, millega soovitakse täpsustada Kiili pargi territooriumi detailplaneeringus pos. 4 hoonestusala ja arhitektuurilisi tingimusi. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringus pos. 4 hoonestusala suurendada 4% ja lubada 2 korruselise hoone ehitamist, samas mitte suurendades detailplaneeringuga lubatud hoone kõrgust meetrites. Taotlusele oli lisatud ka eskiis.

06.03.2019 seisuga ehitisregistri andmetel põhjal asuvad krundil sajuveekanalisatsioon ja moodullasteaed.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Kiili pargi territooriumi detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 15.08.2013 otsusega nr 44, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.

26.02.2019 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Kiili pargi territooriumi detailplaneeringu täpsustamine on põhjendatud.
Detailplaneeringus on esitatud pos. 4 järgmised tingimused:
Hoone lubatud kõrgus meetrites: 7,2m
Hoone lubatud korruselisus: 1
Ehitusalunepind: 300m2
Hoonete arv krundil: 1+1
Hoonestusala suurus: 387m2
Suletud brutopind: 300m2

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Kiili pargi territooriumi detailplaneeringus pos. 4 hoonestusala ja arhitektuurilisi tingimusi. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringus pos. 4 hoonestusala suurendada 4% ja lubada 2 korruselise hoone ehitamist, samas mitte suurendades detailplaneeringuga lubatud hoone kõrgust meetrites.

Tabelis on esitatud võrdlus olemasoleva olukorraga:

Tingimus Detailplaneering Täpsustus
Ehitisealune pind, m2 300 300
Hoone lubatud kõrgus, m 7,2 7,2
Hoone lubatud korruselisus 1 2
Hoonete arv krundil 1+1 1+1
Hoonestusala suurus 387 402
Suletud brutopind, m2 300 600

 

Väljastatavad projekteerimistingimused: lähtuda kehtivast detailplaneeringust, võttes arvesse käesolevast korraldusest tulenevaid täpsustusi.
Uue krundi ehitusõigused:
Hoone lubatud kõrgus meetrites: 7,2m
Hoone lubatud korruselisus: 2
Ehitusalunepind: 300m2
Hoonete arv krundil: 1+1
Hoonestusala suurus: 402m2
Suletud brutopind: 600m2

Uue moodustatava krundi ehitusõigused ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 18.03.2019 kuni 01.04.2019.