Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimustega Kiili Tehnopargi detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 16.11.2018 projekteerimistingimuste taotlus nr 1811002/10987, millega soovitakse täpsustada Kiili tehnopargi kinnistu detailplaneeringus pos. 21 ja pos. 22 hoonestusalasid ja krundipiire. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringus pos. 21 ja pos. 22 omavahel liita üheks krundiks ning koos sellega ka liita nende hoonestusalad. Taotlusele oli lisatud ka eskiis ja kruntimise plaan.

24.01.2019 seisuga ehitisregistri andmetel põhjal krundil hooned puuduvad.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Kiili tehnopargi kinnistu detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 13.08.2009 otsusega nr 45, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.

27.11.2018 ja 22.01.2019 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Kiili tehnopargi kinnistu detailplaneeringu täpsustamine on põhjendatud.
Detailplaneeringus on esitatud pos. 21 ja pos. 22 järgmised tingimused:

Tingimus Pos. 21 Pos. 22
Sihtotstarve TH75 / BB25 TH75 / BB25
Krundi suurus, m2 3670m2 3964m2
Hoone lubatud kõrgus, m 12m 12m
Hoone lubatud korruselisus 3 3
Hoonealune pind 1950 800
Hoonete arv krundil 3 3
Hoonestusala suurus, m2 1340m2 2199m2

 

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Kiili tehnopargi kinnistu detailplaneeringus pos. 21 ja pos. 22 hoonestusalasid ja krundipiire. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringus pos. 21 ja pos. 22 omavahel liita üheks krundiks ning koos sellega ka liita nende hoonestusalad. Tabelis on esitatud võrdlus olemasoleva olukorraga:

Tingimus Pos. 21 Pos. 22 Uus krunt
Sihtotstarve TH75 / BB25 TH75 / BB25 TH75 / BB25
Krundi suurus, m2 3670m2 3964m2 3670+3964=7634m2
Hoone lubatud kõrgus, m 12m 12m 12m
Hoone lubatud korruselisus 3 3 3
Hoonealune pind 1950 800 1950+800=2750m2
Hoonete arv krundil 3 3 3
Hoonestusala suurus, m2 1340m2 2199m2 1340+2199=3539m2

 

Väljastatavad projekteerimistingimused: lähtuda kehtivast detailplaneeringust, võttes arvesse käesolevast korraldusest tulenevaid täpsustusi. Uue krundi ehitusõigused:

Tingimus Uus krunt
Sihtotstarve TH75 / BB25
Krundi suurus, m2 7634m2
Hoone lubatud kõrgus, m 12m
Hoone lubatud korruselisus 3
Hoonealune pind 2750m2
Hoonete arv krundil 3
Hoonestusala suurus, m2 3539m2

 

Uue moodustatava krundi ehitusõigused ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 18.02.2019 kuni 04.03.2019.