Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimustega Sepamäe kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 28.02.2019 projekteerimistingimuste taotlus nr 1811002/07454, millega soovitakse suurendada Sepamäe kinnistu detailplaneeringus pos. 2 hoonestusala. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringus pos. 2 hoonestusala suurendada 7% (4291m2-lt 4605m2-le). Taotlusele oli lisatud ka eskiis.

06.03.2019 seisuga ehitisregistri andmetel asub krundil saun (120579413) ja elektrienergia varustamise rajatis (220559100).

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 alusel saab kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Sepamäe kinnistu detailplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 16.10.2007 otsusega nr 68, seega detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta.

05.03.2019 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Sepamäe kinnistu detailplaneeringu täpsustamine on põhjendatud.

Detailplaneeringus on määratud pos. 2 hoonestusala suuruseks 4291m2.

Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada Sepamäe kinnistu detailplaneeringus pos. 2 hoonestusala. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse detailplaneeringus pos. 2 hoonestusala suurendada 7% (4291m2-lt 4605m2-le).

Väljastatavad projekteerimistingimused: lähtuda kehtivast detailplaneeringust, võttes arvesse käesolevast korraldusest tulenevaid täpsustusi. Uue krundi hoonestusala suuruseks määrata 4605m2.

Uue moodustatava krundi ehitusõigused ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Kokkuvõttes ei esine Kiili Vallavalitsuse hinnangul põhjuseid, mis tingiksid projekteerimistingimuste andmata jätmise.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 18.03.2019 kuni 01.04.2019.