Detailplaneeringute teated

« Tagasi

03. märts 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 89 Kiili alevis Uue-Matsi ja Kiivi detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Projektlahendused OÜ, töö nr 536-DP.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on ca 15,17ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on Harjumaa Kiili valla Kiili alevi Sausti tee 4 (end. Matsi II) katastriüksuse (kat. üksus nr 30401:001:0058, kinnistu reg. nr 3918902, sihtotstarve – maatulundusmaa 100%) osaline ja Kiivi katastriüksuse (kat. üksus nr 30401:001:0858, kinnistu reg. nr 8926902, sihtotstarve – maatulundusmaa 100%) jagamine eraldi uuteks katastriüksusteks ning moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbe muutmine ning hoonestusalade ja hoonestustingimuste määramine kuni 3-korruseliste korterelamute, 2-3 korruseliste (terrass) korterelamute ja ridaelamute ning üksikelamute ehitamiseks. Samuti määratakse tekkivatele katastriüksustele juurdepääsud avalikuks kasutuseks määratavatelt teedelt ning määratakse üldkasutatav maa. Sausti tee 4 katastriüksus (18906m2) planeeritakse kaasomaniku Tiina Lett (huvitatud isik 3) soovil ainult osaliselt, osa 1 (17344m2) jääb maatulundusmaaks, osa 2 (391m2) üldkasutatavaks maaks ning osad 3 (691m2) ja 4 (480m2) transpordimaaks. Lisaks tehakse planeeringus ettepanek vähendada osaliselt maaparanduskraavi ehituskeeluvööndit 25-lt meetrilt 15-le meetrile.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/406