Detailplaneeringute teated

« Tagasi

15. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 24 Nurgamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 21.08.2007 korraldusega nr 487 on algatatud Kiili alevis Nurgamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Nurgamäe kinnistu planeeritava maa-ala jagamine kaheks ärimaa ja üheks elamumaa krundiks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.