Detailplaneeringute teated

« Tagasi

15. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 25 pindle kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 21.08.2007 korraldusega nr 488 on algatatud Kiili alevis Pindle kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Pindle kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.