Detailplaneeringute teated

15. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 29 Jaagu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 22.01.2008 korraldusega nr 16 on algatatud Lähtse külas Jaagu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Jaagu I (uus nimetus  Voore tn 20, 30104:003:0207) kinnistu  maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute, kaksikelamute ja ridaelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.