Detailplaneeringute teated

« Tagasi

16. aprill 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 10 Vaela külas Saare maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostajat pole algatamise hetkeks määratud.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 3,52ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

 • Kiili valla üldplaneering
 • Saare ja Tominga kinnistute detailplaneering (DP0158)

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Saare katastriüksuste jagamine transpordimaa sihtotstarbega ja ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega kruntideks ning moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine. Kavandatavale ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõiguse kokku kuni 6 hoone püstitamiseks. Lubatud on ehitada kuni kahekorruselised lasteaia hooned kõrgusega kuni 9,0m ja abihooned kõrgusega kuni 4,5m (ehitisealune pind kokku kuni 5000m2). Lisaks planeeritakse pargi ja reisi parkla vähemalt 7-le masinale ja jalgratastele. Detailplaneeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks. 

Käesolev detailplaneering sisaldab Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ei algatatud järgmistel põhjustel:
 1. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta planeeringus kavandatud mahus ehitiste rajamine olulist negatiivset keskkonnamõju. Kruntidel toimuvaid tegevusi tuleb planeerida selliselt, et tegevustega kaasnevad võimalikud mõjud on väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.
 2. keskkonnatingimustega arvestamine on eeldatavalt võimalik planeerimisseaduse § 126 kohaselt planeeringumenetluse käigus;
 3. planeeringus tuleb kajastada Kurna- Tuhala teelt ja Kurna teelt lähtuvaid mõjusid (müra, õhusaaste, vibratsioon), nende suurust ning ulatust.
 4. planeeringuga tuleb näha ette alale tegevused selliselt, et olulisi negatiivseid mõjusid ei põhjustata. Vajadusel näha ette negatiivsete mõjude vähendamiseks piisavad leevendusmeetmed. Õigusaktidega kooskõlas toimuvate tegevuste korral ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist.
 5. avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
 6. detailplaneeringus tuleb kajastada meetmeid ohutuse tagamiseks Maksima logistikakeskusest lähtuda võivate negatiivsete mõjude (näit. avariide) korral.
 7. keskkonnalubade vajadust tuleb analüüsida detailplaneeringu menetlemise käigus.
 8. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust, mis põhjustaksid kavandatavale tegevusele (sh ehitustegevusele) piiranguid.
 9. tegevusi tuleb alale planeerida selliselt, et ei kaasneks olulisel määral soojuse, kiirguse, lõhna ega vibratsiooni teket. Valgustuse negatiivset (valgusreostust) mõju tuleb vähendada valgustuse suunamisega selliselt, et see ei häiriks liiklejaid teedel, tänavatel ega piirkonna elanikke.
 10. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ega esine looduskaitseseaduse §4 lg 1 mõistes kaitstavaid loodusobjekte, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada.
 11. ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega aladele ja/või kaitsealustele objektidele eeldatavalt kauguse tõttu oluline negatiivne mõju puudub.
 12. planeeritaval alal kavandatud tegevused ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
 13. planeeringu koostamisel tuleb arvestada Terviseameti poolt esitatud märkustega ja ettepanekutega.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1062