Detailplaneeringute teated

« Tagasi

19. juuni 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 206 Vaela külas Kangru tee 5 detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab OÜ RE Plan.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 14005m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
 • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kangru tee 5 katastriüksuste jagamine 3 100% ärimaa sihtotstarbega krundiks ja 1 100% transpordimaa krundiks ning moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine. Kavandatavatele kruntidele määratakse ehitusõiguse kokku kuni kolme (Pos1: 1 hoone, kuni 2 korrust, kõrgus kuni 11m; Pos2 ja pos3: 1 hoone, kuni 2 korrust, kõrgus kuni 9m) kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete püstitamiseks ja koos sellega heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ei algatatud järgmistel põhjustel:

 1. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta planeeringus kavandatud mahus ehitiste rajamine olulist negatiivset keskkonnamõju. Kruntidel toimuvaid tegevusi tuleb planeerida selliselt, et tegevustega kaasnevad võimalikud mõjud (eelkõige müra, õhusaaste, vibratsioon, valgushäiring) on väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.
 2. keskkonnatingimustega arvestamine on eeldatavalt võimalik planeerimisseaduse § 126 kohaselt planeeringumenetluse käigus.
 3. detailplaneeringu algatamise staadiumis ei ole täpselt teada alal edaspidi toimuma hakkavad kaubandus- ja teenindushoonetes toimuvad tegevused, mistõttu ei saa hinnata detailsemalt tegevustega kaasnevaid tagajärgi. Planeeringuga tuleb näha ette alale sellised tegevused, mis olulisi negatiivseid mõjusid ei põhjusta või näha ette negatiivsete mõjude vähendamiseks piisavad leevendusmeetmed. Õigusaktidega kooskõlas toimuvate tegevuste korral ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist.
 4. avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
 5. keskkonnalubade vajadust tuleb analüüsida detailplaneeringu menetlemise käigus. Koos ehitusloa taotlusega tuleb vallavalitsusele esitada rajatavasse ehitisse planeeritud tegevuste kirjeldus selliselt, et oleks võimalik kaaluda keskkonnamõju hindamise vajadust.
 6. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust, mis põhjustaksid kavandatavale tegevusele (sh ehitustegevusele) piiranguid.
 7. tegevusi tuleb alale planeerida selliselt, et ei kaasneks olulisel määral soojuse, kiirguse, lõhna ega vibratsiooni teket. Valgustuse negatiivset mõju (valgusreostust) tuleb vähendada valgustuse suunamisega selliselt, et see ei häiriks liiklejaid teedel, tänavatel ega läheduses asuvaid ettevõtteid ja piirkonna elanikke.
 8. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ega esine looduskaitseseaduse §4 lg 1 mõistes kaitstavaid loodusobjekte, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada.
 9. ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega aladele ja/või kaitsealustele objektidele eeldatavalt kauguse tõttu oluline negatiivne mõju puudub.
 10. planeeritaval alal kavandatud tegevus ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
 11. planeeringu koostamisel tuleb arvestada Terviseameti poolt tehtud märkustega ja ettepanekutega.
 12. Keskkonnaameti ja Teviseameti hinnangul ei kaasne eeldatavalt algatatava detailplaneeringuga olulist keskkonnamõju KeHJS § 2 2 mõistes ning KSH algatamine ei ole vajalik.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1065